กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.ร่วมมือ ๑๔ หน่วยงาน รณรงค์ทุกภาคส่วนสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 5 เม.ย. 2560

          ทำเนียบรัฐบาล (๔ เม.ย. ๖๐) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมรณรงค์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมผู้บริหารวธ. และผู้แทนภาคีเครือข่าย หน่วยงานและกระทรวงต่างๆ ๑๔ หน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ บริเวณลานด้านหน้าอาคารตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ๑๔ หน่วยงาน อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการขนส่งทางบก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจจารจร กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ได้ข้อสรุป ๓ แนวทางเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ดังนี้
 
          ๑.รณรงค์ให้จัดงานสงกรานต์แบบไทย มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ผ่านโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ลานวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอาทิ การทำความสะอาดบ้านเรือน วัดและสถานที่สาธารณะฟังเทศน์ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ส่วนผู้นับถือศาสนาอื่นอาจจัดกิจกรรมตามประเพณีของแต่ละศาสนา รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนแต่งกายด้วยชุดและสีที่สุภาพ หรือชุดผ้าไทยที่มีสัญลักษณ์แสดงความอาลัย และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ภาคเอกชนและประชาชนจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ให้คำนึงถึงความเหมาะสม
 
          ๒.รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ขอความร่วมมือผู้จัดงานที่จัดพื้นที่ให้เล่นน้ำ ร่วมส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และดูแลไม่ให้มีการเล่นน้ำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนให้เล่นน้ำอย่างสุภาพ ไม่ใช้ปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง ไม่ใช้สายยางฉีดน้ำ ไม่เล่นแป้งหรือเล่นสีต่างๆ ไม่ใช้น้ำที่เย็นจัดหรือน้ำปนน้ำแข็งมาเล่นสาดน้ำกัน
 
          และมาตรการที่ ๓. รณรงค์ด้านความปลอดภัย ให้ผู้ประกอบการผู้จัดงานตามสถานที่ต่างๆ สอดส่องดูแลประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย และให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย ขอความร่วมมือสถานประกอบการขนส่งและประชาชนที่จะเดินทางหรือไปท่องเที่ยวให้ตรวจสภาพยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมากที่สุด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
 
          ในส่วนกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กำหนดจัดทั้ง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางกำหนดจัดใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ ๑.หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๑ เม.ย. เวลา ๑๓.๐๐ น. มีกิจกรรม การรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นิทรรศการคุณค่าประเพณีสงกรานต์ การสาธิตชุดรดน้ำขอพร ๔ ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน-การละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตอาหารในเทศกาลสงกรานต์ ๒.ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ เม.ย. และ ๓. สยามสแควร์ จัดงาน "สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้ายกสยาม” ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เม.ย. กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่ สรงน้ำพระประจำวันเกิด การแสดงพื้นบ้านและการแสดงต่างๆ
 
          ส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายและจังหวัดจัด งานสงกรานต์อาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐ ในจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประเพณีสงกรานต์ เป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ กำหนดจัดใน ๓ จังหวัด ได้แก่ ๑.ประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดเลย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เม.ย. ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ๒.ประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดตาก – เมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ เม.ย. ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๓.ประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย – แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่๑๒–๑๗ เม.ย. ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 
           นอกจากนี้ ยังมีงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ เม.ย. ณ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และ สวธ.ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๑ จังหวัด จัดการแสดงพื้นบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงของไทยให้แพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งจัดทำการ์ดอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์แจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อส่งความสุขในปีใหม่ไทยให้แก่กันด้วย
 
          ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.culture.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)