กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง”

วันที่ 20 ม.ค. 2560

           นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ น้องๆเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และประชาชนทั่วไปในภาคเหนือ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ ที่มากด้วยประสบการณ์ซึ่งสั่งสมมาตลอดชีวิตของเหล่าศิลปินแห่งชาติ กว่า ๒๐ ท่าน จาก ๓ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรีชา เถาทอง นายธงชัย รักปทุม ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ดร.กมล ทัศนาญชลี นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) และนายประยงค์ ชื่นเย็น ศาสตราจารย์เดชา วราชุนนายยรรยง โอฬาระชิน นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากรนายสถาพร ศรีสัจจังนางชมัยภร บางคมบา นางสาววนิดา พึ่งสุนทรนางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดีเป็นต้น กิจกรรมถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ: ศิลปินแห่งชาติสัญจร "ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง”จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปางโดยกรมส่งเสริมเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

          นางสาวทัศชล เทพกำปนาท รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น "อัครศิลปิน” ด้วยทรงมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายสาขา และทรงให้การอุปถัมภ์งานศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนง เนื่องด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะขององค์ "อัครศิลปิน” ให้แผ่ไพศาล รวมทั้งเจริญตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระบรมราชปณิธานในการอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาค และในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญอันดียิ่งที่เยาวชน และผู้ที่สนใจที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมกัน

          โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การยืนสงบนิ่งแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๘๙ วินาที การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และพ่อแห่งแผ่นดิน ฉายวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติ "อัครศิลปิน” ชุด "อัครศิลปินเหนือเกล้า”จากนั้นเป็นการแสดงโดยศิลปินแห่งชาติ อาทิ บทเพลงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) ขับร้องเพลง และฟ้อนรำนางบัวซอน ถนอมบุญ และ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ขับขานบทกวีนายสถาพร ศรีสัจจัง นายเจริญ มาลาโรจน์นางชมัยภร บางคมบาง นายไพวรินทร์ ขาวงาม นายไพวรินทร์ ขาวงาม บรรเลงเพลงขลุ่ย นายนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี สร้างสรรค์ศิลป์บนเฟรมผ้าใบดร.กมล ทัศนาญชลี นายธงชัย รักปทุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรีชา เถาทอง เป็นต้นและกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะโดยศิลปินแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในฐานต่างๆ จำนวน ๑๐ ฐาน ได้แก่ ฐาน เทคนิคจิตรกรรมเทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสมเทคนิคภาพพิมพ์เทคนิคประติมากรรมเทคนิคศิลปะผ่านเลนส์การสร้างงานวรรณศิลป์การสร้างงานศิลปะการแสดง(ลูกทุ่ง) การสร้างสรรค์ศิลปะการขับซอและฟ้อนรำ การสร้างสรรค์บรรเลงเพลงขลุ่ยและ สถาปัตยกรรมศิลป์ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ รวมกว่า ๕๐๐ คนกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร ในงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีกำหนดจัดทั้งหมด ๔ ครั้ง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๒ โดยครั้งแรกจัดไประหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดพิจิตร ส่วนที่เหลือสองครั้งกำหนดจัดที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามลำดับ

          โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในส่วนภูมิภาคที่ได้กล่าวถึงแล้วสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.culture.go.th หรือเฟสบุ๊ค กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสัมผัส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ อย่างใกล้ชิดกับศิลปินแห่งชาติอันเป็นการปลุกกระตุ้นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้านต่างๆ ตามที่ตนถนัด และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาวงการศิลปะไทยก้าวไกลสู่อาเซียน และนานาชาติต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)