กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดงานรำลึกถึงคุณูปการศิลปินแห่งชาติ : ประภัสสร เสวิกุล

วันที่ 1 ก.ย. 2559
 
     ศิลปะการประพันธ์  ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างงานวรรณกรรมและงานวรรณกรรมก็เป็นวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศชาติ ประเทศใดที่มีวรรณกรรมที่โดดเด่นดีงาม มีการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมแห่งชาติ นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ เพราะวรรณกรรมที่ดีจะช่วยหล่อหลอมและกล่อมเกลาจิตใจของผู้คนในประเทศให้มีความรัก ความอ่อนโยน มีศิลปะในการคิด การอ่าน การเขียน  นำมาสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพด้วย
 
 
 
 
     วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ ทายาทนายประภัสสร เสวิกุล และชมรมวรรณศิลป์ ประภัสสร เสวิกุล จัดงาน "รำลึกถึงคุณูปการศิลปินแห่งชาติ : ประภัสสร เสวิกุล” เพื่อเผยแพร่ผลงานของ นายประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ และมอบรางวัลยกย่อง การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม จากแรงบันดาลใจของศิลปินแห่งชาติให้กับเยาวชนและผู้สนใจ
 
 
 
 
 
     นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในวาระครบ ๑ ปีที่นายประภัสสร เสวิกุล ได้จากโลกนี้ไปแต่ปณิธานและเจตนารมณ์ยังคงอยู่และเป็นหลักสำคัญในการสร้างสรรค์และสืบสานงานวรรณศิลป์อย่างยั่งยืน ดังปรัชญาชีวิตของท่านที่ว่า "มุ่งค้นหาและเพ่งมอง แง่งามของมนุษย์ เพื่อทำให้โลกและชีวิตมีคุณค่าและความหวัง" กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จึงได้ถือโอกาสอันสำคัญดังกล่าว จัดงาน "รำลึกถึงคุณูปการศิลปินแห่งชาติ : ประภัสสร เสวิกุล”ภายใต้โครงการ "รำลึกถึงคุณูปการศิลปินแห่งชาติ” ร่วมกับทายาท และชมรมวรรณศิลป์ ประภัสสร เสวิกุล ซึ่งงานนี้สอดคล้องกับพันธกิจของกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงาน และการดำเนินงานของศิลปินแห่งชาติ รวมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์คุณูปการ และส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการอ่าน เขียน เรียนรู้ของวรรณกรรมไทยให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งและมั่นคง เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของนายประภัสสร เสวิกุล ให้ยั่งยืนต่อไป
 
 
 
 
 
     โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสวนา "สิ่งดีๆที่ได้จากชีวิตและผลงานของประภัสสร เสวิกุล” วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ รศ. ดร. เพ็ญแข วัจนสุนทร (เพ็ญแข วงศ์สง่า) ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม นายสมเจตน์ พิมพ์ทอง (ทิดโสโม้ระเบิด) ผู้แทนนักอ่านฯ นางสาวนิชนันท์ กิตติคุณ นักเขียนอิสระ และดำเนินรายการ โดย นายเอกระพี สุขกุลพิพัฒน์ (เอก อัคคี) มินิคอนเสิร์ตและรีวิวประกอบเพลงจากผลงานการประพันธ์เพลง " ในสวนหนังสือประภัสสร เสวิกุล” อาทิ เพลง เพลง Put your head on my shoulder โดยคุณวสุ แสงสิงแก้ว จากนิยายเรื่อง "ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน” เพลงเวลาในขวดแก้ว โดย คุณสุชาติ ชวางกูร จากนิยายเรื่อง "เวลาในขวดแก้ว” เพลงน้ำตาแสงไต้ โดยคุณบูรพา อารัมภีร จากนิยายเรื่อง "ม่านมรสุม” และ "เพลง รักคุณเข้าแล้ว” โดยคุณสุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ จากนิยายเรื่อง "ทางสายพระจันทร์เสี้ยว” เป็นต้น และการประกาศผลการประกวดต้นฉบับนวนิยายขนาดสั้น รางวัลประภัสสร เสวิกุล ครั้งที่ ๑ ซึ่งชมรมวรรณศิลป์ ประภัสสร เสวิกุล ได้จัดโครงการนี้ เพื่อค้นหานักประพันธ์รุ่นใหม่ด้วย ซึ่งผู้ที่สามารถเอาชนะใจกรรมการจนคว้ารางวัลชนะเลิศได้ คือเจ้าของผลงานเรื่องสั้น "ม่านชีวิต” คุณธนายุทธ ลีห์ขจร รับรางวัลเงินสดมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผลงานชนะเลิศทางชมรมวรรณศิลป์ ประภัสสร เสวิกุล จะมีการจัดพิมพ์ในโอกาสต่อไป
 
 
 
 
 
     นายประภัสสร เสวิกุล นับเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยความรักและเห็นคุณค่าวรรณกรรมไทย เป็นอย่างยิ่ง ตลอดชีวิตที่ผ่านมานอกจากสร้างผลงานด้านวรรณกรรมด้วยใจรัก ยังเดินสายถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ เปิดโลกทัศน์ ให้กับเยาวชนและผู้สนใจงานด้านวรรณกรรมและแวดวงนักเขียน นักอ่านอย่างต่อเนื่องจวบจนวันสุดท้ายของชีวิต อีกทั้งยังได้สร้างสรรค์ผลงานไว้หลากหลายแนวทาง อันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่ นายประภัสสร เสวิกุล ได้ทิ้งไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดิน
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)