สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> งานกฏหมาย
งานกฏหมาย

หมวดย่อย
   พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
   พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
   พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๔ (ครึ่งปีแรก)
แบบสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มงานเบื้องต้น
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๓
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบการยื่นคำขอในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประกาศรายชื่อกฎหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แนวปฏิบัติและมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
บัญชีรายชื่อหนังสือของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้เอกชนอนุญาตดำเนินการจัดพิมพ์

หน้า : [1]ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓