กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> Infographic
สวธ.จัดกิจกรรมใหญ่ “สามทศวรรษ อัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ”

วันที่ 9 ส.ค. 2559

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมใหญ่ในรอบ ๓๐ ปี ให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและชื่นชมพระปรีชาสามารถในงานศิลปะล้ำค่าของอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน พร้อมเรียนรู้สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ๓ สาขา วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง

     พิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ฐาปนันดรศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิโครงการสามทศวรรษฯ ร่วมพิธีเปิด โดยนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ประธานกล่าวว่า เนื่องด้วยปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ เป็นปีมหามงคลที่รัฐบาลและประชาชนพร้อมใจกันจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการสามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ยังเป็นการครบรอบ ๓๐ ปีหรือสามทศวรรษแห่งการถวายพระราชสมัญญา "อัครศิลปิน” และครบรอบ ๓๐ ปีของการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ เป็นต้นมาด้วย

     งานในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ทั้งภาครัฐบาล เอกชน เครือข่ายศิลปิน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ตลอดจนประชาชน ร่วมกันธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีความเข้าใจในรากฐานทางวัฒนธรรมของตน โดยมุ่งหวังให้เกิดการนำวัฒนธรรมไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง นางพิมพ์รวี กล่าว

     ด้าน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน "สามทศวรรษ อัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ พรรษา และในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีแห่งการถวายพระราชสมัญญา"อัครศิลปิน” ซึ่งหมายถึง ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ หรือผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน ตลอดจนเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงมีคุณูปการต่อศิลปินทั้งปวง และเป็นการครบรอบ ๓๐ ปี ของการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ซึ่งปัจจุบันมีศิลปินได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรวมทั้งสิ้น ๒๖๖ คน และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ "อัคราภิรักษศิลปิน” ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ "วิศิษฏศิลปิน” ซึ่งหมายถึง ผู้เป็นเลิศทางศิลปะ ที่ทรงมีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

     คุณหญิงปัทมา เผยต่อว่า นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินายชวน หลีกภัย ฐาปนันดรศิลปิน ผู้ริเริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติ และเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์องค์ความรู้ และภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๓ สาขา ได้แก่ สาขาวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ไม่ให้สูญหาย ส่งต่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่อนุชนของชาติสืบไป

     โดยงาน "สามทศวรรษ อัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ” มี ๒ กิจกรรมใหญ่ ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้กิจกรรมประกอบด้วย ๑.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "อัครศิลปิน” เฉลิมพระเกียรติ "อัคราภิรักษศิลปิน” เฉลิมพระเกียรติ "วิศิษฏศิลปิน” นิทรรศการเชิดชูเกียรติ "ฐาปนันดรศิลปิน” และนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ๓ สาขา รวม ๒๖๖ คน

      ส่วนกิจกรรมที่ ๒.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๓ สาขา ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ อย่างใกล้ชิด ได้แก่
 
     –ก้าวสู่ฝัน : สร้างสรรค์วรรณกรรมกับศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ โดยคุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ชมัยภร แสงกระจ่าง ธีรภาพ โลหิตกุล กฤษณา อโศกสิน ไพวรินทร์ ขาวงาม สถาพร ศรีสัจจัง เจริญ มาลาโรจน์สุภา สิริสิงห (โบตั๋น) อัศศิริ ธรรมโชติ -จุดประกายศิลป์ : สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ โดย ยรรยง โอฬาระชิน วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร กมล ทัศนาญชลี ศ.เดชา วราชุน ปัญญา วิจินธนสาร ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ธงชัย รักปทุม ศ.วิโชค มุกดามณี ศ.วิชัย สิทธิรัตน์

     และ -เปิดเวทีศิลป์ : สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงกับศิลปินแห่งชาติ ประกอบด้วย "การแสดงคอนเสิร์ตเพลงไทยสากล” โดย ฐาปนันดรศิลปิน (นายชวน หลีกภัย) และศิลปินแห่งชาติ "การแสดงคอนเสิร์ตเพลงไทยลูกทุ่ง” และรับชม "ศิลปะการแสดง ๔ ภาค” โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

     จึงขอเชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถติดต่อได้ที่ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๔๐๒–๑๔๐๗ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.culture.go.th และ Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)