กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> Infographic
วธ.จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ 8 เม.ย. 2559

          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรม รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บรรดาศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาจิต กราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และสืบสานความงดงามของวัฒนธรรมไทย
 
          วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี "รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โอกาสนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร และข้าราชการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
          พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมต้นแบบของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าความงดงามของประเพณีสงกรานต์ตามแบบวิถีไทย การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นั้น เป็นการแสดงมุทิตาจิต สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที อันก่อให้เกิดสิริมงคล โดยพรที่ได้รับจากผู้ใหญ่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ถือเป็นกิจกรรมที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ และควรจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามเอาไว้ เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้นำไปปฏิบัติสืบต่อไป
 
           ด้านนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า วธ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ถือเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่และบุคคลที่ตนเคารพ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน และประชาชนทุกคนได้ร่วมกันสืบสานคุณค่าและความงดงามของประเพณีสงกรานต์ อีกทั้งเพื่อร่วมกันรณรงค์ ส่งเสริม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม โดยการกราบขอพร ตามธรรมเนียม อันเป็นความงดงามที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตลอดจนเพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริม และสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงาม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย

          โอกาสนี้ นางชมัยพร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ผู้แทนศิลปินแห่งชาติ และ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม กล่าวถึงความรู้สึกว่า "รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังให้ความสำคัญ และระลึกถึงผู้อาวุโส โดยการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรศิลปินฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ แสดงออกได้ถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้ใหญ่ และครูอาจารย์ ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้รู้สึกปลาบปลื้มและมีความสุขที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ ในวาระสงกรานต์ปีใหม่ไทย จึงขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความรักความสามัคคีให้แก่กัน และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
          ในปีนี้ สวธ.ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น อาทิ นายชาลี อินทรวิจิตร นางผ่องศรี วรนุช นายสมเศียร พานทอง (ชาย เมืองสิงห์ ) นางมารศรี อศรางกูร ณ อยุทธยา นายประยงค์ ชื่นเย็น นายสุประวัติ ปัทมสูต นายนคร ถนอมทรัพย์ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ นายปัญญา วิจินธนสาร นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ นางชมัยภรณ์ บางคมบาง ศาตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว นางสาวเวณิกา บุนนาค และ ร.ต.สันติ ลุนเผ่ ร.น. เป็นต้น โดยศิลปินแห่งชาติที่มีอายุมากที่สุดที่มาร่วมงานคือ แม่ผ่องชาติ ชื่นศิริ อายุ ๙๘ ปี และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ นายประเสริฐ ณ นคร นางดรุณีนาถ นาคคง นายปริญญา สุขชิต และ นายวาทิต ไทรวิมาน
          นอกจากนี้ภายในงานยังมี การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย การสาธิตชุดรดน้ำขอพร ๔ ภาค การสาธิตอาหาร คาวหวานในเทศกาลสงกรานต์ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ เพื่อสื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่งดงามของชาติให้คงอยู่ ซึ่งบรรยากาศในงานวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น บรรดาศิษยานุศิษย์ต่างมาร่วมแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติกันอย่างคับคั่ง และ รวมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงาม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทยที่งดงามของชาติให้คงสืบไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)