กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๒๕๕๙

วันที่ 30 พ.ค. 2559
 
 

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กำหนดคัดเลือกชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ และมีการส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน นั้น
          ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกกว้างขวางยิ่งขึ้น จึงขยายเวลารับสมัคร จากเดิมวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็น ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยจะประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ  ๔๒๑๔ ตามวันเวลาราชการ
 
          ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)