กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> Infographic
สภว.จัดประชุมสัมมนาการปรับปรุงและพัฒนา การตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์

วันที่ 12 ม.ค. 2559

           เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔ อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ ได้มีการประชุมสัมมมานาการปรับปรุงและพัฒนาการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และคู่มือประชาชน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และจะนำไปสู่การ บูรณาการกันมากขึ้น

 
           โดยมี นายประดิษฐ์ โปซิว ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และ บรรยายเรื่อง การยื่นขอตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การยื่นขอตรวจพิจารณาสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามคู่มือประชาชน กล่าวว่า เราจะพูดถึงงานที่ผ่านมาและทิศทางที่เราจะก้าวต่อไป กระทรวงวัฒนธรรมดูแลเรื่องของ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แล้วก็ได้มีการประชุมเรื่องการแก้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งวันที่ ๑ กุมภาพันธ์นี้จะได้มีการนำเข้าแก้ไข จึงอยากสอบถามผู้ประกอบการว่ามีข้อเสนอที่จะแก้ไขในส่วนของกฏหมายอย่างไรบ้าง และอีกส่วนหนึ่งอยากรับฟังเรื่องการทำงานของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ว่าผผู้ประกอบการต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
 
          ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมานาฯ ประกอบด้วย ผู้ประกอบกาที่ยื่นคำขออนุญาต(ภาพยนตร์ , ร้านเกม , โรงภาพยนตร์ , ร้านคาราโอเกะ) , ข้าราชการสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และ ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน ๑๕๐ คน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ความคิดเห็นของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)