กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.จัดแสดงละครคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน ปี ๒๕๕๙

วันที่ 7 ม.ค. 2559

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการแสดงละครคุณธรรมตามรอย พระยุคลบาทอัครศิลปิน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า การแสดงละครคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปินนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านการละคร ซึ่งถือเป็นมรดก ทางวัฒนธรรมไทยอีกสาขาหนึ่งที่มีคุณค่าและมีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน ทั้งยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอให้ ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรักษา และร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงอย่างนี้ตลอดไป

          นายอนุกูล ใบไกล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหออัครศิลปิน กล่าวรายงานว่า หออัครศิลปิน ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนคุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และ ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมไทยด้านการแสดงพื้นบ้านและการละครจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ สู่เยาวชนไทย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไป

         การแสดงละครคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน เป็นผลผลิตจากโครงการค่ายเยาวชนคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ด้วยความร่วมมือกันของคณะละครมรดกใหม่และหออัครศิลปิน โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี มีนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน บางสะพานน้อย โรงเรียนบ้านบึงอนุเคราะห์ โรงเรียนตะพานหิน โรงเรียนกันทรารมณ์ และบ้านเรียนละครมรดกใหม่ รวม 80 คน

 
          โดยตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทักษะศิลปะการแสดงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแสดงลิเก การแสดงลำตัด การแสดงโขน จากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายบุญเลิศ นาจพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นางรจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นางศรีนวล ขำอาจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลำดัด นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการละคร และนางสาวพบจันทร์ ลีลาศาสตร์สุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการละคร

           นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการละคร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ละครเป็นศาสตร์หนึ่ง ที่บูรณาการทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน มีการพึ่งพาศิลปะแขนงอื่นๆ จึงได้เล็งเห็นที่จะนำศิลปินแห่งชาติมาเป็น แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้สัมผัสและซึมซับด้วยตนเอง และในอนาคตหวังว่าอยากให้โครงการมีการต่อยอดในด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ด้านวรรณกรรม ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม เป็นต้น
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)