กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.จัดการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วันที่ 6 ม.ค. 2559

          วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ... รวมถึงการทำความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้อำนวยการกลุ่มหรือนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษและนักวิชาการวัฒนธรรมที่รับผิดชอบงานสภาวัฒนธรรม จังหวัดละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ คน โดยมีนางสุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานทางด้านวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ นางสาวทัศชล เทพกำปนาท ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา บรรยายเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ... ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพฯ

          นางสุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานการประชุม กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ในการสร้างเวทีทางวัฒนธรรมของชุมชนในรูปแบบต่างๆที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นองค์กรที่ช่วยเกื้อกูลด้านวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจึงถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันและนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้พบปะกับนักวิชาการวัฒนธรรม ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันนโยบายการดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และขับเคลื่อนให้การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับประสบความสำเร็จ

          ด้าน นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ โดยสภาวัฒนธรรมเป็นองค์กรภาคเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งจะยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และในปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ สภาวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะหมดวาระลง สวธ. จึงได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการสร้างความเข้าใจเรื่องร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ... ตลอดจนแผนการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)