กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.จัดปฐมนิเทศนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ปี ๒๕๕๙

วันที่ 4 ม.ค. 2559

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ นางดาวลดา พันธ์วร ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศสมาชิกนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย Thai Youth Choir หรือที่เรียกว่า TYC ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักพิจารณาภาพยนตร์และสื่อวีดิทัศน์ พร้อมร่วมฟังบรรยายการขับร้องประสานเสียงจากวาทยากรและผู้เชี่ยวชาญเสียงอีกด้วย

          นายชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย นายกสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย เป็นกลุ่มที่ให้ความสุนทรีกับตนเองและผู้อื่น หรือที่เรียกว่า The Beauty of Life จึงร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วัฒนธรรมและกลุ่มสร้างเสริมสุนทรียะวัฒนธรรม จัดตั้งคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย เพื่อสร้างทีมชาติทางด้านการขับร้องประสานเสียง

          คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย Thai Youth Choir (TYC) ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ได้คัดเลือกเยาวชนอายุ ๑๕-๒๕ ปี ที่มีความสามารถทางการขับร้องประสานเสียงมาฝึกซ้อมและแสดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานพัฒนาทักษะความสามารถทางการขับร้องประสานเสียงของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย อีกทั้งการขับร้องประสานเสียงยังเป็นสื่อในการพัฒนาระเบียบวินัย สร้างสรรค์ความคิด ความสามัคคี ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและศีลธรรมอันดีของเยาวชนไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยได้ทำการแสดงขับร้องประสานในวาระพิเศษต่างๆ อาทิ ร่วมขับร้องในคอนเสิร์ต "ด้วยปีกแห่งรัก ศักยภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนและนานาชาติ” คอนเสิร์ต Thailand Choral Festival ๒๐๑๕ และการแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคอนเสิร์ต ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

           นางดาวลดา พันธ์วร ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวในตอนหนึ่งของ การปฐมนิเทศว่า "คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย Thai Youth Choir หรือที่เรียกชื่อย่อว่า TYC ถือเป็นตัวแทนของคณะเยาวชนระดับชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงโอกาสต่างๆของรัฐบาลและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยจะมีผลงานดีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับเยาวชน ทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในที่นี้ ที่จะต้องหมั่นฝึกฝนการขับร้องประสานเสียง เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาศักยภาพการขับร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ทั้งยังให้กำลังใจคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยให้สามารถพัฒนาการขับร้องประสานเสียงได้ทัดเทียมกับนานาประเทศและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี”
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)