กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
องค์ความรู้ ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
องค์ความรู้ ศิลปินพื้นบ้าน ปี ๒๕๖๑
แผนการจัดการความรู้ (KM) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบบันทึกความรู้
คำอธิบายประเภทสายตำแหน่งสายงาน และระดับตำแหน่ง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แผนผังความก้าวหน้าในสายงานนักวิชาการวัฒนธรรม ตามคุณสมบัติที่ ก.พ. กำหนด
สรุปผลการจัดการความรู้ เรื่อง การพัสดุ
สรุปผลการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำแผน
กรอบการวางแผนทางเดินสานอาชีพ (Career Path)
แผนการจัดการความรู้ (KM) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนการจัดการความรู้ (KM) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนการจัดการความรู้ (KM) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556
แผนการจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2554

หน้า : [1]

ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 02-2470013 เบอร์ต่อ 4305, 5303, 5304 โทรสาร 02-246-4325