กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ดำเนินโครงการตามหาบุคคลในภาพพระกรณียกิจ รวม ๗ ภาพ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ด้าน นางสุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในเบื้องต้น วธ.ได้คัดเลือกภาพแล้ว จำนวน ๗ ภาพ ได้แก่

ภาพที่ ๑ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

ภาพที่ ๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๘ พระองค์ท่านทรงทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ เป็นปฐมฤกษ์ ตามโครงการรณรงค์ทำปุ๋ยหมัก เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรนำไปปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สูงขึ้น ณ บ้านแหลมสะแก ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพที่ ๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๙ พระองค์ท่านทรงนำพระพสกนิกรเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต ณ บึงไผ่แขก ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพที่ ๔ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๙ พระองค์ท่าน เสด็จพระราชดำเนินทรงสาธิตการทำนาโดยใช้ปุ๋ยหมัก ณ บึงไผ่แขก ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพที่ ๕ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ พระองค์ท่าน ทรงพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน ณ ค่ายอาสารักษาดินแดน ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพที่ ๖ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ พระองค์ท่าน ทรงมีพระราชปฎิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านปาตาดีมอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ภาพที่ ๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พระองค์ท่าน เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

          ซึ่ง วธ.จะได้ตามหาและนำบุคคลในภาพทั้ง ๗ ภาพนี้ มาเผยแพร่ถึงความภาคภูมิใจ ถ่ายทอดความรู้สึกและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเสียสละและทุ่มเทพระวรกายของพระองค์ในการปฏิบัติพระภารกิจด้วยพระประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกร และปลดเปลื้อง บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนสานต่อตามรอยเบื้องพระยุคคลบาทพระราชภารกิจตามเจตนารมณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงพระราชจริยวัตรที่งดงาม นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนานำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)