กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
          วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ภาษาประจำชาติ ร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่กับชาติไทยสืบไป

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานมอบรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และกล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดขึ้นเพื่อร่วมสร้างค่านิยม และส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย และถือเป็นความท้าทายของคนในยุคนี้ที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการอนุรักษ์กับความเปลี่ยนแปลงเพื่อสืบทอด "ภาษาไทย”ของไทยให้คงอยู่ต่อไป

          "ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านที่ช่วยกันส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อันเป็นสมบัติของชาติ ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ขอให้ภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ร่วมกันมาด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด และให้ดำรงรักษาความดีงามนี้ไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นและเยาวชนของชาติสืบต่อไป” นายวีระ กล่าวในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมดังนี้ 
พิธีมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติทางด้านภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ใน ๔ ประเภท ดังนี้
     -ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ๒ ราย ได้แก่ นางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์ และผศ.ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์
     -ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ๘ ราย ได้แก่ รศ.ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา / นายเทพศิริ สุขโสภา / นายนิรุตติ์ ศิริจรรยา / นายประทีป สุขโสภา / นางพอใจ กิจถาวรรัตน์ / ศ.สัญชัย สุวังบุตร / นายเฉิน เจียง และนางตูซาร์ นวย
     -ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ๗ ราย ได้แก่ นางกรุงศรี เหมพลชม / นายครวญ แสงแก้ว / นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา / นางชวนพิศ นภตาศัย / นางสาวละมัย ศรีรักษา / นางสำเนียง ชาวปลายนา และพระครูอดุล สีลกิตติ์
     -ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ๘ ราย ประเภทบุคคล ได้แก่ น.ส.พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ / ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ และผศ.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประเภทองค์กร ได้แก่ กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา / มูลนิธิหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช / สถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย
ต่อด้วยการมอบรางวัลให้นักเรียน เยาชนและประชาชนทั่วไป จากการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย” เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความเป็นไทย และส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายอย่างชัดเจนและงดงาม ผ่านการประกวดคำขวัญ จำนวน ๒๔ คน

           ส่วนในภาคบ่าย ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันปัญญ์สุข และภาคีเครือข่ายผู้รักภาษาไทย จัดกิจกรรมโครงการ "เติมเต็มรักในความเป็นไทย" ประกอบด้วย ช่วงการบรรยาย "ภาษาไทยภาษาธรรม" โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตและพุทธสาวิกา ร่วมเรียนรู้กลยุทธ์ การอ่าน การท่องในรูปแบบร่วมสมัย "ความรู้คู่ความบันเทิง" นำโดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ต่อด้วยช่วงการอ่านบทกวีและขับลำนำ ทำนองเสนาะโดยครูผู้รักภาษาไทย ได้แก่ ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวรรณคดีไทย และนายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และในช่วงท้ายจะเป็น็็็็กิจกรรมการประกวดท่องอาขยาน "ท่อง แล้ว เท่" รอบตัดสิน พร้อมการประกาศผลการประกวด พิธีมอบรางวัล ให้แก่เยาวชนที่ชนะการประกวด
          ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทย การประกวดคำขวัญ และ การประกวดท่องอาขยาน ได้ที่ www.culture.go.th
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)