กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี จัดงานถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี เพื่อเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงผลผลิตทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน

          วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุนการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงผลผลิตทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ และมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามนโยบาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และปรับบทบาทการบูรณาการภาคประชารัฐ นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้อย่างยั่งยืน การจัดงานถนนสายวัฒนธรรมในครั้งนี้ เป็นการเสริมพลังภาคประชารัฐขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีถิ่น การสาธิต และเผยแพร่ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม จิตใจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่าจดจำของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

          ด้าน นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี มุ่งหวังที่จะพัฒนาเส้นทางที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรีที่โดดเด่นออกมา ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จึงร่วมกับชุมชนชาวจังหวัดนนทบุรีจัดงานถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งประชาชน เยาวชนได้มีส่วนในการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ถ่ายทอดประเพณีท้องถิ่น ของดีของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี อันมีลักษณะของวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดการจัดกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี อาทิ ลานวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ถนนคนเดินในวันหยุด ตลาดนัดคนวาดรูปเปิดเวทีเสวนาเล่าขานประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิบ้านภูมิเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารระดับจังหวัดนนทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี สภาวัฒนธรรมทุกระดับ ตลอดจนผู้นำชุมชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สำหรับการจัดงานครั้งนี้กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย
* บูธ "เปิดหมวกศิลปินถิ่นนนท์” เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวจังหวัดนนทบุรีที่มีความสามารถกล้าแสดงออกมาโชว์ความสามารถทางศิลปะหรือวัฒนธรรม พร้อมเปิดหมวกเพื่อหารายได้หรือทุนการศึกษา
* การแสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนนทบุรีบนเวทีกลางเป็นประจำตลอดงาน ๑๐ วัน
* ตลาดนัดศิลปะ แสดงภาพวาดศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) ที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และจัดพื้นที่สำหรับถ่ายทอดงานศิลป์จากศิลปินจิตอาสา
* ตลาดนัดอาหารเลิศรส ชุมชนนำอาหารพื้นบ้านที่มีชื่อจังหวัดนนทบุรี เช่น ทอดมันหน่อกะลา ข้าวแช่ เครื่องดื่มสมุนไพร ขนมไทยพื้นบ้าน ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มประจำท้องถิ่นใกล้เคียงหลากหลายชนิดมาจำหน่าย
* ตลาดนัดงานช่างฝีมือ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนนำสินค้าทำมือหรือผลงานของตนเองมาจำหน่าย เช่น วาดภาพระบายสีบนกระเป๋า ตุ๊กตาผ้า จำหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการถนนสาย วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ที่จัดขึ้นครั้งนี้จะเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีโอกาสพบปะพูดคุย จับจ่ายซื้อของไม่ว่าจะเป็น อาหารการกิน ของใช้ สินค้างทางวัฒนธรรม และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม สำหรับใครที่มีโอกาสแวะมาเที่ยวจังหวัดนนทบุรีก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม บริเวณท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)