กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง เงินตอบแทนรายเดือนศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
คู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการรับสมัครบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สมควรได้รับการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์การคัดเลือก และการรับสมัครบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่สมควรได้รับการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่อง กำหนดแบบยื่นขอและข้อตกลงขอรับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่อง กำหนดระยะเวลาในการยื่นขอรับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมและกำหนดแบบยื่นและข้อตกลงขอรับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า : [1]

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕