กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับศิลปินแห่งชาติ
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับศิลปินแห่งชาติ
เยี่ยมบ้าน ศ.ดร. มัทนี รัตนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พุทธศักราช ๒๕๖๑
เยี่ยม นายสมเกียรติ อ่อนวิมล ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิต พุทธศักราช ๒๕๓๔
เยี่ยมบ้าน ดร.นิจ หิญชีระนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบผังเมือง) พุทธศักราช ๒๕๕๗
เยี่ยมบ้าน นายสุรพล โทณะวณิก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช ๒๕๔๐
เยี่ยมบ้าน พันโทเสนาะ หลวงสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๕๕
เยี่ยมบ้าน นายธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) พุทธศักราช ๒๕๕๘
เยี่ยม พันโทวิชิต โห้ไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๕๕
เยี่ยม นายเคล้า โรจนเมธากุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน - หนังตะลุง) พุทธศักราช ๒๕๕๕
เยี่ยม แม่ส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) สาขาย่อยละครรำ พุทธศักราช ๒๕๓๕
เยี่ยมบ้าน นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – ศิลปะปูนปั้น) พุทธศักราช ๒๕๕๔
เยี่ยมบ้าน นายมนัส ปิติสานต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช ๒๕๕๕
เยี่ยมบ้าน รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) สาขาย่อยสถาปัตยกรรม พุทธศักราช ๒๕๓๗
เยี่ยมบ้าน นายชัยวัฒน์ วรรณานนท์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๒๙
เยี่ยมบ้าน นางทองเจือ สืบชมภู ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ พุุทธศักราช ๒๕๓๔
เยี่ยมบ้าน นายประทีป สุขโสภา ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขานันทนาการ (สะสมวัสดุและการละเล่นพื้นบ้าน) พุทธศักราช ๒๕๓๕
เยี่ยมบ้าน นายสาธร โสรัจประสพสันติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (การจัดการธุรกิจชุมชน) พุทธศักราช ๒๕๓๗
เยี่ยมบ้าน นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๐
เยี่ยมบ้าน นายศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ (การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม) พุทธศักราช ๒๕๓๐
เยี่ยมบ้าน นายสุรัตน์ วรางค์รัตน์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษย์ศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๓๔
เยี่ยมบ้าน ศาตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๘

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕