กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านศิลปินแห่งชาติ
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านศิลปินแห่งชาติ

กส จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านนายประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ
สวธ. จับมือ วธจ. นครราชสีมา เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร
ขอเชิญเที่ยวงานและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านนายทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ
วธ.เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม “ถิ่นกำเนิดผ้าจก มรดกเมืองลอง แม่ประนอม ทาแปง”ณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

หน้า : [1]

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕