กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 ส.ค. 2562
 
.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดการอบรมสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร) ขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ ใน ๓ สาขา ได้แก่ทัศนศิลป์(จิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ประติมากรรม ภาพถ่าย และงานสถาปัตยกรรม) วรรณศิลป์(เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ฯลฯ) และศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ การแสดงพื้นบ้านหมอลำ และการขับร้องเพลงลูกทุ่ง) ร่วมถึงฐานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ สู่บุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะ เป็นการสร้างแรงผลักดัน ความมุ่งมั่น และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ดียิ่งขึ้น และมีโอกาสพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยมีศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร ภายในงานมีฐานกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ สู่บุคลากรทางการศึกษา
๒. ฐานศิลปะเทคนิคจิตรกรรม
๓. ฐานศิลปะเทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม
๔. ฐานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์
๕. ฐานศิลปะเทคนิคประติมากรรม
๖. ฐานศิลปะเทคนิคศิลปะผ่านเลนส์
๗. ฐานศิลปะสถาปัตยกรรมศิลป์
๘. ฐานศิลปะการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ กวีนิพนธ์
๙. ฐานศิลปะการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ เรื่องสั้น/ นวนิยาย / บทความ
๑๐. ฐานศิลปะการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง การขับร้องเพลงลูกทุ่ง - เพลงไทยสากล
๑๑. ฐานศิลปะการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง การแสดงนาฏศิลป์

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕