กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ 8 ก.ค. 2562

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม VISTA PRIVATE โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕