กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่ 10 ก.ย. 2561

ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนประกอบไปด้วย
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ,นายประวิตร นิลสุวรรณากุล, นายปรารพ เหล่าวานิช, นางพนิดา ไพศาลยกิจ ,นางนุชนาถ วสุรัตน์ ,นางชฎาทิพ จูตระกูล ,นางเบญจวรรณ สร่างนิทร และนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
ณ ห้องทิพย์อุบล ชั้น ๓ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

     

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕