กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ นำอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล

วันที่ 14 ส.ค. 2561

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร เยือนแดนปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ได้เรียนรู้สืบสานมรดกวัฒนธรรม และได้รับการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปะ โดยการ ให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้เรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่จากศิลปินแห่งชาติ
          สอบถามข้อมูลได้ที่โทร ๐-๔๔๖๑-๑๒๒๑ ต่อ ๗๖๐๑
          สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ :http://cul.bru.ac.th/

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕