กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอนุรักษ์และสืบสานเพลงไทยสากลอมตะ (ไทยลูกกรุง)

วันที่ 19 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
กระทรวงวัฒนธรรมโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงไทยสากลอมตะ (ไทยลูกกรุง) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการอนุรักษ์และสืบสานเพลงไทยสากลอมตะ (ไทยลูกกรุง) โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
 
โอกาสนี้ ดร.นิตยา อรุณวงศ์ (โฉมฉาย อรุณฉาน) ประธานกรรมการโครงการอนุรักษ์ ฯ คุณจินตนา สุขสถิต ศิลปินแห่งชาติ คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศิลปินนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน และ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ศิลปินนักร้องเพลงไทยสากลรางวัลพระราชทาน คุณธานินทร์ อินทรเทพ ศิลปินนักร้องเพลงไทยสากล ร่วมแถลงข่าว ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕