กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒

วันที่ 18 ก.ย. 2562

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒ ณ ห้องอนิลปัทม์ ชั้น ๒๓
โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นประธานการประชุม

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕