โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
     
 


 
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

ถนน:
รัชดา
รหัสไปรษณีย์:
10320
เขต:
ดินแดง
State:
กทม.
ประเทศ:
ประเทศ: th

รายละเอียด

Sorry, no description available
วันที่ หัวข้อ สถานที่ กลุ่ม
28 November 2012 - 28 November 2012
08.00 น. - 16.30 น.
การประชุมนำเสนอ (ร่าง) แผ่นยุทธศาสตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ การประชุม
01 March 2013 - 01 March 2013
08.30 น. - 16.00 น.
สวธ.จัดประชุม "ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ...." โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
25 March 2015 - 25 March 2015
08.30 น. - 12.00 น.
สวธ.จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจของกลาง ตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
05 August 2015 - 05 August 2015
09.00 น. - 16.00 น.
สวธ.เผยแพร่งานวิจัยทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ การประชุม
31 August 2015 - 31 August 2015
08.30 น. - 16.30 น.
สวธ.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ การสัมมนา
18 September 2015 - 18 September 2015
08.00 น. - 16.00 น.
สวธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติสภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ การประชุม
22 December 2015 - 22 December 2015
08.30 น. - 16.30 น.
สวธ.จัดสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ