อำนาจหน้าที่
     
 


 
อำนาจหน้าที่ PDF พิมพ์

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรมไทย โดยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฟื้นฟู พัฒนา เผยแพร่ และส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน ที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(๒) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรม
(๓) พัฒนา ส่งเสริม คุณภาพทางวัฒนธรรมของชาติ
(๔) เป็นศูนย์กลางในการศึกษา รวบรวม เผยแพร่และให้บริการสารสนเทศ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
(๕) ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม
(๖) สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการดำเนินงานวัฒนธรรม
(๗) จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางวัฒนธรรม
(๘) ระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรม
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๒. อำนาจหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ให้โอนภารกิจด้านงานทะเบียนและตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๔๗๓ และตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้กับกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งแก้ไขปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ ให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุมการศึกษาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ดังนี้
(๑) ตรวจพิจารณาและกำหนดประเภทภาพยนตร์ที่จะนำออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร
(๒) อนุญาตการนำวีดิทัศน์ออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร
(๓) อนุญาตการนำสื่อโฆษณาออกโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ในราชอาณาจักร
(๔) อนุญาตการส่งภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ออกไปนอกราชอาณาจักร
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา ภาพยนตร์และวีดิทัศน์หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย

บทบาทและอำนาจหน้าที่
- ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๑.เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายวัฒนธรรมและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี
๒.วางแผนและประสานงานด้านวัฒนธรรมระหว่างส่วนราชการ รัฐมนตรี และเอกชน
๓.ส่งเสริมและอุดหนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของหน่วยงานต่างๆ
๔.ค้นคว้า วิจัย กำหนด และบำรุงรักษาวัฒนธรรมแห่งชาติ
๕.กำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
๖.ติดต่อและเผยแพร่งานด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแต่ง ตั้ง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม
๗.พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม ตามที่ได้มอบหมายจากรัฐมนตรี

- ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑.ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมอบหมาย
๒.ศึกษาและวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรม ตลอดจนการป้องกันการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งชาติ
๓.จัดทำโครงการและแผนงานส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งชาติ
๔.จัดทำโครงการและแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งชาติ
๕.ริเริ่มและเร่งรัดให้มีการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมที่จะเป็นประโยชน์ ศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหว่างประเทศ
๖.ฝึกอบรมผู้ซึ่งจะทำงานด้านวัฒนธรรมตลอดจนร่วมมือกับเอกชนในการฝึกอบรมบุคคลดังกล่าว
๗.ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการ รัฐดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
๘.ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งชาติ
๙.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานและนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งชาติ และรายงานให้คณะกรรมการทราบ
๑๐.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

- อนุญาตให้มีการจัดตั้ง ควบคุม เพิกถอนสมาคมหรือองค์กรใดที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม

- สนับสนุนการบริหารจัดการ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
โดยให้จัดตั้งหน่วยงานระดับองขึ้นให้สำนักงานคระกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ธุรการให้กับกองทุนและคณะกรรมการกองทุน
๑.ส่ง เสริมและสนับสนุน การวิจัย การพัฒนา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ การศึกษาและเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรมของบุคคล คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรรมที่สร้างความร่วมมือขององค์กรและสถาบันด้านศิลปวัฒนธรรม
๓.ส่ง เสริมกิจกรรมการจัดการแสดง การจัดนิทรรศการทางศิลปะและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๔.ช่วยเหลือผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรม และศิลปินในด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่
๕.สนับสนุนให้มีการจัดซื้อผลงานทางศิลปะที่เป็นผลงานของศิลปินไทยและเป็นสมบัติของชาติ
๖.ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมและการสืบทอดงานศิลปะทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
๗.ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการเรียนการสอนภาษาไทย
๘.ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศตลอดจนองค์กร สมาคม และมูลนิธิต่างประเทศ
๙.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐.ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและวัฒนธรรม

- ควบคุมภาพยนตร์
โดย การกำหนดนโยบาย แนวทางและขอบเขตการพิจารณาและให้คำวินิจฉัยภาพยนตร์ตามความเหมาะสมแก่ สภาวการณ์และสภาพสังคม และประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ใน ประกาศเพื่อตรวจพิจารณาและให้คำวินิจฉัยภาพยนตร์ รวมทั้งควบคุมการเช่าฉายและอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

- ควบคุมเทปและวัสดุโทรทัศน์
โดย มีหน้าที่ตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบเทปและวัสดุโทรทัศน์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการพิจารณาให้ความเห็นชอบเทปและวัสดุโทรทัศน์ที่เป็นภาษาต่างประเทศ และกรณีไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและมีการอุทธรณ์

- ควบคุมใบอนุญาตเทปและวัสดุโทรทัศน์
โดย มีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตต่ออายุ และเพิกถอนใบอนุญาตให้เช่าหรือฉาย ซึ่งเทปวัสดุโทรทัศน์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ คุณสมบัติผู้ประกอบการ

- ตรวจกิจการเทปละวัสดุโทรทัศน์
โดย มีหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายตาม พ.ร.บ. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานอื่นๆที่ได้รับการแต่งตั้งตาม ประกาศ เพื่อตรวจสอบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ของสถานประกอบการ