อำนาจหน้าที่
     
 


 
อำนาจหน้าที่ PDF พิมพ์

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวิดีทัศน์

(๒) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

(๓) พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพทางวัฒนธรรม

(๔) เป็นศูนย์กลางในการศึกษา รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการสารสนเทศและกิจกรรมทางวัฒนธรรม

(๕) ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม

(๖) สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการดําเนินงานทางวัฒนธรรม

(๗) จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงานส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางวัฒนธรรม

(๘) ระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานทางวัฒนธรรม

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย