อำนาจหน้าที่
     
 


 
อำนาจหน้าที่ PDF พิมพ์

๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์

(๒) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

(๔) เป็นศูนย์กลางในการศึกษา รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการสารสนเทศและกิจกรรมทางวัฒนธรรม

(๕) ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม

(๖) สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการดําเนินงานทางวัฒนธรรม

(๗) ส่งเสริมและดําเนินการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติ และระดับนานาชาติ

(๘) ส่งเสริม ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนการดําเนินงานของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

(๙) เสริมสร้างค่านิยมอันดีงามและเหมาะสมกับสังคมไทย

(๑๐) จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงานส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางวัฒนธรรม

(๑๑) ระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานทางวัฒนธรรม

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย