แต่งตั้งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
     
 

 


 
แต่งตั้งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

นายชาย นครชัย
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

ประวัติ
เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี   รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท   Master of Business Administration (General Management) Southeastern University  สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๔๖   หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๔๗   หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๓   รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พ.ศ. ๒๕๕๓   ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๔   ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พ.ศ. ๒๕๕๖   ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 
-----------------------------