กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
     
 

 
 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • บทความ


สวธ.ขอเชิญชมนิทรรศการรำลึก ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๔
article thumbnail
            นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่าหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดนิทรรศการรำลึก ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๔ มีการจัดแสดงผลงานศิลปะที่ ดร.ถวัลย์ ได้สร้างสรรค์ไว้พร้อมบอกเล่าประวัติ...


สวธ.จัดทำหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ประกาศขึ้นทะเบียนในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๗ ในรูปแบบ Ebook
article thumbnail
          ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ เพื่อให้มรดกภูมิปัญญาฯ ที่อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย ได้รับจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นฐานข้อมูลสำคัญ อันจะช่วยเสริมสร้างบทบาท ความภาคภูมิใจให้ชุมชน บุคคล ที่เป็นเจ้าของ...


สวธ.เชิญนักวิชาการและผู้สนใจ ดาวน์โหลดสาระที่ทรงคุณค่าจากการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ
article thumbnail
            กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงการสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ โดยผ่านการศึกษา วิจัย การจัดการ องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน      ...


วธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติ “สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗”
article thumbnail
            กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเครือข่ายสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ จัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติในการมีส่วนร่วมส่งเสริม และเป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม


๒๔ กันยายน วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม
article thumbnail
            เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายดำรงค์ ทองสม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายบัญชา ยินดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ดร.วัลลภา วิศวสุขมงคล ประธานสภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง...


แจ้งวันพระราชทานเพลิงนายผาย นุปิง ศิลปินแห่งชาติ
article thumbnail
             ตามที่ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้แจ้งว่า นายผาย นุปิง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน - ขับซอ) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สิริอายุรวม ๙๑ ปี...


ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช.
article thumbnail
          ๑.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม-เพื่อส่วนรวม ๓.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ๔.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ๕.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ๖.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม