สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17
mod_vvisit_counterเมื่อวาน12
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้29
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว102
mod_vvisit_counterเดือนนี้364
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว431
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด42513

We have: 1 guests online
Your IP: 107.21.149.142
 , 
Today: ก.ย. 26, 2016

อำนาจหน้าที่

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่ 10/2552 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดให้มีหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ชื่อเดิมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

ปัจจุบัน  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์วัฒนธรรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบภารกิจหลัก 4 งาน  ดังนี้

 1. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปภายในสำนักยุทธศาสตร์และแผนงานวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานธุรการ งานสารบรรณ และร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
  • งานบริหารงานบุคคล
  • งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
  • งานพัสดุ ครุภัณฑ์
  • งานบันทึกข้อมูล เอกสาร การเก็บรักษาเอกสาร กฎ ระเบียบต่างๆ
  • จดบันทึกรายงานการประชุม จัดทำคำสั่งและประกาศต่าง ๆ
  • ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องและประสานข้อมูลกับส่วนราชการ หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ประสานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสำนักฯ
  • ประสานงานกับหน่วยงานในองค์กร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานการจัดเตรียมสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม การจัดเตรียมเอกสารในการประชุมภายใน/ภายนอกสำนัก

 2. งานยุทธศาสตร์และแผนงาน รับผิดชอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานวัฒนธรรมตามขอบข่ายงาน ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การบูรณาการและการประสานแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ (แผน 4 ปี)
  • จัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ (แผน 1 ปี)
  • บูรณาการและประสานความร่วมมือในการจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่างส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการและแผนความร่วมมือการดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่างส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  • ริเริ่ม/พัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกด้านวัฒนธรรม
  • พัฒนา ดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน web page ของ สำนักบนระบบอินเตอร์เน็ต

 3. งานงบประมาณ รับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับงานงบประมาณ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดังนี้
  • จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง(MTEF)
  • จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณ
  • จัดทำคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ถ้ามี) 
  • จัดทำคำของบประมาณ งบกลาง (ถ้ามี) 
  • จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
  • วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ 
  • รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ รายเดือนและ รายไตรมาส
  • การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและรายงานผลการโอนเปลี่ยนแปลง(ถ้ามี)
  • จัดทำข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการทบทวนผลผลิตและตัวชี้วัดในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายสำคัญต่างๆ ได้แก่ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อกระทรวง สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง

 4. งานติดตาม รายงานและประเมินผล รับผิดชอบการกำกับ รายงานผลและประเมินผลนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมหรือโครงการสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
  • จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ
  • กำกับ ติดตาม เร่งรัดและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในส่วนราชการ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
  • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการและแผนการพัฒนาต่างๆทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวง รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
  • จัดทำรายงานประจำปี (Annual Report)
  • รายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
  • ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ