สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17
mod_vvisit_counterเมื่อวาน15
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้47
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว124
mod_vvisit_counterเดือนนี้86
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว484
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด34573

We have: 2 guests online
Your IP: 54.87.160.113
 , 
Today: พ.ค. 05, 2015

อำนาจหน้าที่

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่ 10/2552 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดให้มีหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ชื่อเดิมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

ปัจจุบัน  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์วัฒนธรรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบภารกิจหลัก 4 งาน  ดังนี้

  1. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปภายในสำนักยุทธศาสตร์และแผนงานวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
    • งานธุรการ งานสารบรรณ และร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
    • งานบริหารงานบุคคล
    • งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
    • งานพัสดุ ครุภัณฑ์
    • งานบันทึกข้อมูล เอกสาร การเก็บรักษาเอกสาร กฎ ระเบียบต่างๆ
    • จดบันทึกรายงานการประชุม จัดทำคำสั่งและประกาศต่าง ๆ
    • ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องและประสานข้อมูลกับส่วนราชการ หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
    • ประสานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสำนักฯ
    • ประสานงานกับหน่วยงานในองค์กร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    • ประสานการจัดเตรียมสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม การจัดเตรียมเอกสารในการประชุมภายใน/ภายนอกสำนัก

  2. งานยุทธศาสตร์และแผนงาน รับผิดชอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานวัฒนธรรมตามขอบข่ายงาน ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การบูรณาการและการประสานแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    • จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ (แผน 4 ปี)
    • จัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ (แผน 1 ปี)
    • บูรณาการและประสานความร่วมมือในการจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่างส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการและแผนความร่วมมือการดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่างส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    • ริเริ่ม/พัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกด้านวัฒนธรรม
    • พัฒนา ดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน web page ของ สำนักบนระบบอินเตอร์เน็ต

  3. งานงบประมาณ รับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับงานงบประมาณ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดังนี้
    • จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง(MTEF)
    • จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณ
    • จัดทำคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ถ้ามี) 
    • จัดทำคำของบประมาณ งบกลาง (ถ้ามี) 
    • จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
    • วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ 
    • รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ รายเดือนและ รายไตรมาส
    • การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและรายงานผลการโอนเปลี่ยนแปลง(ถ้ามี)
    • จัดทำข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการทบทวนผลผลิตและตัวชี้วัดในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    • จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายสำคัญต่างๆ ได้แก่ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อกระทรวง สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง

  4. งานติดตาม รายงานและประเมินผล รับผิดชอบการกำกับ รายงานผลและประเมินผลนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมหรือโครงการสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
    • จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ
    • กำกับ ติดตาม เร่งรัดและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในส่วนราชการ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
    • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการและแผนการพัฒนาต่างๆทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวง รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
    • จัดทำรายงานประจำปี (Annual Report)
    • รายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
    • ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ