รายชื่องานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
ผลงานวิจัย 
ชื่อเรื่อง

การศึกษาการใช้ประโยชน์พืชผักพื้นบ้านภาคใต้ในมิติวัฒนธรรม

ชื่อผู้วิจัย

พนิตนาฏ  วิสุทธิธรรม  และคณะ

ปี 2539 ผลงานวิจัย ภาคใต้