รายชื่องานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
ผลงานวิจัย 
ชื่อเรื่อง

บรรณิทัศน์งานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้

ชื่อผู้วิจัย

ปรีชา  นุ่มสุข

ปี 2534 ผลงานวิจัย ภาคใต้