รายชื่องานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
ผลงานวิจัย 
ชื่อเรื่อง

ขบวนการครูบาขาวปีกับกะเหรี่ยงโปว์ในภาคเหนือของประเทศไทย

ชื่อผู้วิจัย

ขวัญชีวัน  ศรีสวัสดิ์

ปี 2532 ผลงานวิจัย ภาคเหนือ