รายชื่องานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
ผลงานวิจัย 
ชื่อเรื่อง

ความรู้เรื่องเมืองไทย :  พัฒนาการทางสังคมไทย–วัฒนธรรมไทยความเป็นชนชาติไท   ชีวิต–ประวัติศาสตร์ชาวนาสยาม

ชื่อผู้วิจัย

ศรีศักร  วัลลิโภดม  สุมิตร  ปิติปัฒน์  และ  ธิดา  สาระยา

ปี 2537 ผลงานวิจัย ทั่วไป