รายชื่องานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
ผลงานวิจัย 
ชื่อเรื่อง

ผ้าไทญ้อ : ศึกษากรณีชาวไทญ้อ  บ้านแซงบาดาล  ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อผู้วิจัย

ทัศนีย์  บัวระภา  และคณะ

ปี

2536

ผลงานวิจัย ผ้า