รายชื่องานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
ผลงานวิจัย 
ชื่อเรื่อง

ผ้าทอชาวโย้ย  อำเภอพังโคน  และอำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ชื่อผู้วิจัย

อนันต์สิทธิ์  ซามาตร์  และคณะ

ปี

2536

ผลงานวิจัย ผ้า