รายชื่องานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โดยส่วนวิจัยและพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๒๔ - ๒๕๔๘


กลุ่มงานวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำปี ๒๕๒๔

 

บทสูดขวัญ จังหวัดเลย

ชาคริต   อนันทราวัณ

การทดลองการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เด็กวัยรุ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา

อุบลวรรณา   ภวกานันท์

คติเรื่องช้างในพระพุทธศาสนาจากหลักฐานศิลปะโบราณวัตถุแบบทวาราวดี

สมชาติ   มณีโชติ

การศึกษาวิธีย้อมไหมด้วยแก่นแกแล

วารุณี   สุวรรณานนท์

 

ประจำปี ๒๕๒๕

 

คุณธรรมของเด็กไทยในชนบทที่มีสภาพการพัฒนาต่างกัน

แก้วตา    คณะวรรณ

วิถีชีวิตของชาวอีสาน (ใต้) จากศิลาจาลึก

สรเชต   วรคามวิชัย

 

ประจำปี ๒๕๒๖

 

หัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุญเลิศ   สดสุชาติ

ศิลปวัฒนธรรมกับความรักถิ่นฐานของชาวชนบท

กตัญญู   ชูชื่น

คติเรื่องครุฑจากศิลปกรรมแบบเขมรในประเทศไทย

ธิดา   มิตรกูล

บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อการ
ทำนุบำรุงวัฒนธรรมแห่งชาติ

วันทนา   ไชยกิจ

 

ประจำปี ๒๕๒๗

 

ค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิพยา   กิจวิจารณ์

บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มาโนช   ตัณชวนิชย์

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนที่ ๑    พระป่า – วัดป่า
ตอนที่ ๒    พระป่ากับการพัฒนาชนบท

อัจฉรา   กาญจโนมัย

 

ประจำปี ๒๕๒๘

 

ค่านิยมและการปลูกฝังค่านิยมแบบประชาธิปไตยของคนไทยในเขตเมืองและ
เขตชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ธานี   นงนุช

จรรยาวิพากษ์ของเด็กวัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างชาย-หญิง

ศรีสุรางค์   บรรหาร

 

ประจำปี ๒๕๒๙

 

ค่านิยมของสังคมชนบทเขตพื้นที่ยากจนหนาแน่น จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์

บุญ   ชมภู   และคณะ

 

ประจำปี ๒๕๓๐

 

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมอีสาน

อุทัยทอง   จันทกรณ์

บทบาทของลำกลอนในด้านการเมือง

เสงี่ยม   บึงไสย์

จริยธรรมและศักยภาพของการปฏิบัติจริยธรรมของเยาวชนในสถานศึกษาเขตเมือง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุรพงษ์   ลือทองจักร

 

ประจำปี ๒๕๓๒

 

การศึกษาวัฒนธรรมชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุรินทร์

บุญยัง   หมั่นดี

การศึกษาหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง : กรณีบ้านโพนทราย จังหวัดอุบลราชธานี

ประจักษ์   บุญอารีย์   และ
อุดม    พรประเสริฐ

 

ประจำปี ๒๕๓๓

 

การศึกษาเรื่องโรคใหลตายของชาวอีสานทางด้านวัฒนธรรมการแพทย์

วีระ   ไชยศรีสุข

ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน กรณีบ้านสะแบง ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

บุญส่ง   สินธ์นอก และ
สุจิต   มีจันที

 

ประจำปี ๒๕๓๔

 

การสงวนรักษาเมืองประวัติศาสตร์ในพื้นที่บริเวณเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์

ไพฑูรย์  มีกุศล   และคณะ

การศึกษาศักยภาพและภูมิปัญญาเพื่อตอบสนองชีวิตชุมชนชาวกะเลิงบ้านบัว อำเภอกุดบาด จังหวัดสกลนคร

สุรัตน์  วรางค์รัตน์

บรรณนิทัศน์งานวิจัยด้านวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปรีชา   อุยตระกูล
และคณะ

 

ประจำปี ๒๕๓๕

 

การศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สมมาตร์    ผลเกิด

การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวในหมู่บ้านชนบทภาคอีสาน
ผลกระทบจากการออกไปขายแรงงานต่างถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุรินทร์

บุญยัง   หมั่นดี

ความเชื่อและพัฒนาการของประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร

เกสรา   สุรพันธ์พิชิต

ลำเพลินบ้านแพง ตำบลแพง อำเภอโกสมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

พรชัย  เขียวสาคู

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น

บรรชัย   สืบสังข์

ประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ยวกับมเหศักดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

พิศมัย    แสงจันทร์เทศ

พิธีกรรมแซนโนตาที่บ้านกระหาด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

เพชราภรณ์   โสลำภา

โลกทัศน์ของชาวสุรินทร์จากบทเพลงเจรียงเบริญ

สุวคนธ์    ชัญถาวร

การพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาบ้านดงเค็ง ตำบลท่าสองคอน
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เมธี   ชัยมาโย

๑๐

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวกวยเยอ
ในจังหวัดศรีสะเกษ

ปราโมทย์   นิลกำแหง

๑๑

บทบาทหน้าที่ของพิธีแก็ลมอของชาวกูย บ้านสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์

อิศราพร  จันทร์ทอง

๑๒

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภาพรวม

สมศักดิ์   ศรีสันติสุข

๑๓

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษา
การผลิตไม้กวาด บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

สุรัตน์  วรางครัตน์

๑๔

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชน
กรณีศึกษาการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานในเขตอีสานกลาง

สมศักดิ์   ศรีสันติสุข

๑๕

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชน ศึกษากรณี
ธุรกิจชุมชนขนาดเล็ก กลุ่มเกษตรกรทำนาแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สุวิทย์   ธีรศาศวัต

๑๖

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชน ศึกษากรณี
วิกฤติการณ์ภัยแล้ง บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จิราวุธ   พลมณี

๑๗

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษา
การผลิตข้าวเม่า บ้านแก่งโพธิ์ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สุรัตน์  วรางค์รัตน์

๑๘

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษา
การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานในเขตอีสานใต้ บ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สรเชต  วรคามวิชัย  และ
สมมาตร์  ผลเกิด

๑๙

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษา
การขายแรงงานต่างประเทศ บ้านขาม ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

สุรัตน์  วรางค์รัตน์

๒๐

สถานภาพงานวิจัยด้านวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปรีชา  อุยตระกูล
และคณะ

 

ประจำปี ๒๕๓๖

 

การสืบสานการทำเครื่องปั้นดินเผาของชาวส่วย บ้านชำสมิง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ทองเหลือง    บุญพร้อม

ประวัติความเป็นมาความเชื่อและผลกระทบของการสร้างวัดบนภูเขาใน  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ปรีชา   สุขเกษม

ชื่อหมู่บ้านในอำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

รุ่งอรุณ   ทีฆชุณหเถียร
มะลิวัลย์   บูรณพัฒนา

 

ประจำปี ๒๕๓๗

 

ดนตรีกับวิถีชีวิตของชาวไทยพวนที่แขวงเชียงขวางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

โพไช   สุนนะลาด

เจ้าพ่อพญาแล : ความเชื่อและพิธีกรรม

สง่า   พัฒนชีวะพูล

วิถีครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์ไทยแสก บ้านบะหว้า ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

สมศักดิ์   ศรีสันติสุข   และ
ปรีชา  ชัยปัญหา

วิถีครอบครัวและชุมชนอีสาน : ชาวไทยยวนสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จารุวรรณ  พรมวัง-ขำเพชร

การเปลี่ยนแปลงวิถีครอบครัวและชุมชนอีสาน : กรณีผู้ไทย

สุวิทย์   ธีรศาศวัต
และ ณรงค์   อุปัญญ์

วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ชุมชนกรณีไทยพวน อำเภอบ้านผือ

ฤดีมน   ปรีดีสนิท

วิถีครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์ไทยส่วย บ้านดงกระทิง ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สมมาตร์   ผลเกิด

วิถีครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์ไทยย้อ บ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สมชาย   ลำดวน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีพืชผักและกรรมวิธีปรุงอาหารของชาวอีสาน

อรชร  พรประเสริฐ

๑๐

วิถีครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์กุลา

สมชาย   ลำดวน

 

ประจำปี ๒๕๓๘

 

การศึกษารูปแบบบั้งไฟลายสับดอกในภาคอีสาน

พิทักษ์   น้อยวังคลัง

เครือข่ายองค์กรชาวบ้านกับการแก้ไขปัญหาการทำนาเกลือในภาคอีสาน กรณีศึกษา
กลุ่มจตุรัสรักบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ

อนุสรณ์   ไชยพาน

วินัยของวัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม

พูนศักดิ์   ศิริโสม

ผลกระทบของการเปิดจุดผ่านแดนไทย-ลาว ที่มีต่อชุมชนช่องเม็ก

กิติรัตน์   สีหบัณฑ์  และ
สุเชาวน์   มีหนองหว้า

 

ประจำปี ๒๕๓๙

 

 

วิถีครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์ไทยโย้ย บ้านโพนแพง ตำบลหนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สมศักดิ์   ศรีสันติสุข
และคณะ

การเปลี่ยนแปลงวิถีครอบครัวและชุมชนอีสาน : กรณีกะเลิง จังหวัดมุกดาหาร

สุวิทย์   ธีรศาศวัต และ
ณรงค์   อุปัญญ์

 

ประจำปี  ๒๕๔๐

 

การผลิตและการค้าสุกรในบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่าง    พ.ศ.๒๔๖๙–๒๔๘๔

วิทยา    นนท์นภา

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชา ท ๐๓๑ นิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมหาสารคาม

อัญชลี    เตชะโกมล

พัฒนาการของชุมชนคาทอลิกบ้านสองคอน   ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๓๐–๒๕๓๘

ดต.ถาวร   พันธ์สุรินทร์

การควบคุมทางสังคม : ศึกษาวิเคราะห์เฉพาะกรณีวัฒนธรรมจากวรรณกรรมพื้นบ้าน
อีสาน

สุจิต    มีจันที

พิธีกรรมกอร์เซาะกำป็อจของชาวไทยเขมร บ้านหนองกัว ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สมัคร    เจาะใจดี

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อการอนุรักษ
์ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาบ้านชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ธนพรรณ   ธานี

ประเพณีการไหว้เจ้าปู่กุดเป่ง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด : การวิเคราะห์
เชิงหน้าที่นิยม

ขนิษฐา   ตันติพิมล

ผลกระทบจากการค้าสมุนไพรต่อป่าไม้ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สนอง    จอมเกาะ และ
เกสินี    จอมเกาะ

ภูมิปัญญาเกี่ยวกับพืชพรรณสมุนไพรในป่าบุ่งป่าทาม

สนั่น    ชูสกุล

๑๐

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจากการผลิตข้าวเม่าของชาวกลางใหญ่
ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

พนม    ศรศิลป์

๑๑

ภูมิปัญญาอีสานในพิธีกรรมด้านความเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาลผ่านทางภาษา
ของชาวผู้ไท

วิษณุ    กอปรสิริพัฒน์

 

ประจำปี ๒๕๔๑

 

ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีต่อการศึกษาเจตคติและพฤติกรรม
ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพ็ญนี  แนรอท   และ
สัมพันธ์   เตชะอธิก

ศึกษาบทบาทขององค์กรทางวัฒนธรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมไทยตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน

อุดมพันธุ์   พิชญ์ประเสริฐ
และคณะ

การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช-วิทยาลัย

เรณู  คุปตัษเฐียร
และคณะ

ฟ้อนผู้ไท :  พิธีกรรมการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

พิเชฐ  สายพันธ์  และ
นฤพนธ์   ด้วงวิเศษ

กรณีศึกษาการพัฒนาทางสังคมของชาวกูยที่บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์

นพวรรณ   สิริเวชกุล

การเรียนรู้และการขัดเกลาทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์บูร : มุมมองทางสังคม - วัฒนธรรมและบาทหญิงชาย

ชนาธิป   บุณยเกตุ

ไทย้อกัณทรวิชัย

ทวี  ถาวโร  และ
จำนง   กิติสกล

 

ประจำปี ๒๕๔๒

 

การลงแขกกับวิถีชีวิตของคนอีสาน

วิไลวัจส์   กฤษณะภูติ
และ คณะ

การปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวชนบทที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ของรัฐ กรณีศึกษาเขื่อนปากมูล

พัชรินทร์   ลาภานันท์
และคณะ

มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
และองค์กรชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง (อบต.เมือง) จังหวัดเลย

เสาวภา   สุขประเสริฐ

วิถีชีวิตของเกษตรกรชานเมืองภายหลังการขายที่ดินทำกิน  :  กรณีศึกษา
บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ธวัชชัย   เพ็งพินิจ

องค์กรชุมชนกับการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาอุทยานมัจฉา
บ้านโขงกุดหวาย ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

พระมหาสุนทร  ปัญญะพงษ์

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาไทย กรณีชาวนาลุ่มน้ำพอง

มณีมัย    ทองอยู่

รัฐกับการลงทุนทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณีงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

บุณยสฤษฏ์    อเนกสุข

การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา ชุมชน   : กรณีศึกษา
พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน

นิตินันท์     พันทวี

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจการทอผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มสตรีและผลกระทบ
ต่อชุมชนชนบท : กรณีศึกษาตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สุภาพร   พรหมนิยม

๑๐

รูปแบบความเอื้ออาทร : กรณีศึกษาสังคมชนบทอีสาน

อมร   สุวรรณนิมิตร

๑๑

มิติวัฒนธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : กรณีศึกษา
ชายแดนไทย-ลาว พื้นที่จังหวัดหนองคาย

อมรทิพย์   อมราภิบาล

๑๒

ความตระหนักและการเตรียมพร้อมรองรับการสูญเสียวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อนุสรณ์  สุนทรพงศ์  และ
เชษฐา   โพธิ์ประทับ

๑๓

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในชุมชนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

จีรนัย   สินทอง

๑๔

พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาวิกฤตของสังคม :
กรณีพระสงฆ์นักพัฒนาอุบลราชธานี – อำนาจเจริญ

คนึงนิตย์   จันทบุตร

 

ประจำปี ๒๕๔๓

 

การเสริมสร้างค่านิยมการพึ่งตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริม
สุขภาพในชุมชนชนบท

จุฬาภรณ์   โสตะ 
และคณะ

รูปแบบศิลปะและการจัดการผ้าทอที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งและการพึ่งตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษากรณีผ้าไหมแพรวาสายวัฒนธรรม ผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์

ศุภชัย   สิงห์ยะบุศย์

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

พิมพา   สุตรา  และคณะ

การจัดการป่าไม้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่น  ศรีสวัสดิ์

รูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการดำรงอยู่ของ
วัฒนธรรมชุมชนในหมู่บ้านเลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์

พิณทอง    จิตระดิษฐ

ศิลปะกับการพัฒนาอาชีพของชุมชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย

จุลดิษฐ   อุปฮาต

ทุนทางวัฒนธรรมในการทำธุรกิจโรงสีข้าวชุมชน : ศึกษากรณีโรงสีชุมชนสงเปือย
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เบญจวรรณ   นาราสัจจ์   และ
พัชรินทร์   ลาภานันท์

การศึกษาหมอเส้น : การนวดพื้นบ้านอีสาน

ไพบูลย์    ดำริห์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของชาวบรู จังหวัดมุกดาหาร

พิสิฏฐ์    บุญไชย

๑๐

ผสมผสานการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

กรรณิกา    ขุขันธิน

๑๑

สภาพการถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ด้านการละเล่นกลองเส็ง
ในอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

เอกลักษณ์    บุญท้าว

๑๒

การศึกษารูปแบบการเรียนรู้และสืบทอดการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมหมอลำ
ของศิลปินแห่งชาติในภาคอีสาน

รุ่งอรุณ    บุญสายันต์
และคณะ

๑๓

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาศูนย์เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน
บ้านโนนหัวช้าง ตำบลคำเพิ่ม อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

เล็ก   กุดดวงแก้ว

๑๔

ภาพสะท้อนวิถีชีวิตจากนิทานชาวบ้านเขมร : กรณีศึกษาบ้านปะเคียบ ตำบลปะเคียบ
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นันทพร   โพธิขำ

๑๕

บทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยม-ศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น

พัฒนาภรณ์   ฉัตรวิโรจน์

๑๖

การพึ่งตนเองของชุมชนบ้านบะ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

บุญเลี้ยง    ทุมทอง

๑๗

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชนบทในเขตอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

กิตติศักดิ์    รัตนจันทร์

๑๘

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนของชาวอำเภอกมลาไลย
จังหวัดกาฬสินธุ์

ใลอ้อน    มาลา   และ
พรทิพย์    มาลา

๑๙

การศึกษาผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนวัฒนธรรมอีสาน

เดชา    ศิริภาษณ์

 

ประจำปี ๒๕๔๔

 

 

หัตถกรรมพื้นบ้านกับวิถีชีวิตชุมชน  :   ศึกษากรณีกลุ่มหัตถกรรมมวย    บ้านโคกสว่าง     ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น

 

ประไพ   ทศชา

ไก่ชนกับวิถีชีวิตไทย : ศึกษากรณี  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

ธเนศร์   บุญตาแสง

วิถีชีวิตคนขายลอตเตอรี่ : กรณีศึกษา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 

วชิราวรรณ   เทียมทัน

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านกับการใช้สมุนไพรบำบัดรักษาความเจ็บป่วย :กรณีศึกษานายแวว วงศ์คำโสม  บ้านโคนผง ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

 

โอภาส   ชามะรัตน์

พิธีกรรมเลี้ยงปี อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 

สุริยา   บรรพลา

การศึกษาหัตถกรรมจักสานครุน้อย  บ้านสะอาง ตำบลห้วยเหนือ
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

บุญเลิศ   มรกต  และ
กฤตกร   กล่อมจิต

 

ประจำปี ๒๕๔๗

 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตชุมชนกับงานแกะสลักธรรมาสน์ในภาคอีสาน

 

นิยม   วงศ์พงษ์คำ
และคณะ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในบึงหนองหาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

 

จีรวรรณ   หัสโรค์
และคณะ

การศึกษาธรรมาภิบาลไทย : กรณีศึกษาภูมิปัญญาอีสาน

 

รุ่งอรุณ   บุญสายันต์
และ คณะ

สถานภาพและบทบาทของหมอลำท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
กรณีศึกษาหมอลำในจังหวัดอุบลราชธานี

 

สุบรรณ   จันทบุตร   และ
ทองมอก   จันทะลือ

การปริวรรตใบลานอีสาน : ตำรายา

 

รัตนา   จันทร์เทา  และคณะ

ภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านการจัดการแหล่งน้ำ

 

สมใจ   ศรีหล้า   และ
วิไลวัจส์   กฤษณะภูติ

การดูแลสุขภาพโดยภูมิปัญญาพื้นบ้านในวิถีชีวิตชาวไทยเขมรในชุมชน
จังหวัดสุรินทร์

 

อัมพาพรรณ   พงศ์ผลาดิสัย
และคณะ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมผ้าทอพื้นบ้านสู่ระบบอุตสาหกรรมสินค้า
ชุมชน : ศึกษากรณีกลุ่มแม่บ้านเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม

 

ศุภชัย   สิงห์ยะบุศย์

เพลงลูกทุ่งอีสานกับการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษาในผลงานเพลงของศิริพร อำไพพงษ์

 

ภาสพงศ์   ผิวพอใช้

๑๐

การศึกษาทุนทางสังคมและบทบาทในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้านสุขภาพ กรณีศึกษาประชาคมสุขภาพหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย

 

ประชาธิป   กะทา

 

ประจำปี ๒๕๔๘

 

เทคโนโลยีพื้นบ้านเพื่อการทำนาในภาวะวิกฤตของชุมชนลุ่มน้ำชี

 

ประมวล   เสติ

ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของแรงงานอีสานในภาคอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ

 

ว่าที่ ร.ต.จุลสัน   ทันอินทร์อาจ

วิถีพุทธธรรมตามแนววัดป่าภาคอีสานกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

 

เรืองเดช   เขจรศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมข้าว : กรณีศึกษาการพึ่งตนเองด้านทรัพยากรพันธุกรรมข้าวของชาวนาอีสาน

 

นันทา   สิทธิราช

ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว : กรณีศึกษาประวัติศาสตร์ผ้าเอเปค บ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์

 

สุทัศน์   กองทรัพย์

วาทกรรมการเมืองเรื่องเขื่อนปากมูล

 

จิตรกร   โพธิ์งาม

กระบวนการสร้างพลังอำนาจผู้นำสตรีในวัฒนธรรมอีสาน

 

เกศรี   วิวัฒนปฐพี

กระบวนการทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าการท่องเที่ยวในภาคอีสาน

 

พิทักษ์   น้อยวังคลัง

ตัวตนทางวัฒนธรรมในแบบเรียนลาว

 

นรินทร์   พุดลา

๑๐

การปรับตัวของชาวกูยในบริบทพหุวัฒนธรรมเขตอีสานใต้

 

วิลาศ   โพธิสาร

๑๑

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ศัพท์ของภาษากวย ในบุคคลสามระดับอายุ  หมู่บ้านกอกแก้ว ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 

บุญเลิศ   วิวรรณ์

๑๒

ทัศนคติและการปรับตัวต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุรินทร์

 

กฤษฎา   พิณศรี

๑๓

การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของหญิงในชนบทอีสาน

 

บัวพันธ์   พรหมพักพิง

๑๔

บทบาทของ อบต. กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมในจังหวัดสกลนคร

 

ว่าที่ พ.ต.ประภาส  
สะท้านอิทธิฤทธิ์ และคณะ

๑๕

บทบาทการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี

 

พัชนี   สภา

๑๖

บทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใน จังหวัดอำนาจเจริญ

 

เกศินี   คำทวี

๑๗

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู)

 

ถนัด   เหมโส

๑๘

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม

 

ศรุดา   สมพอง

 

ประจำปี ๒๕๔๙

การไกล่เกลี่ยเพื่อยุติข้อพิพาทโดยผ่านมิติทาง วัฒนธรรม กรณีศึกษา
จังหวัดหนองบัวลำภู

อุไรวรรณ   ศิริโยธา

ระบบบุญนิยมในชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี : นวัตกรรมสังคมจากภูมิปัญญาพุทธ

วรินธรรม   อโศกตระกูล

การศึกษาลักษณะและรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังอีสานกับการพัฒนาจิตรกรรมไทย
ร่วมสมัยอีสาน

เดชา   ศริภาษณ์

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนไทยโส้
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

วีระศักดิ์   จุลดาลัย
และคณะ

การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา
ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พระมหาจรูญโรจน์   กวิวํโส

การสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งและกระบวนการถ่ายทอดของการแสดงหนัง
ประโมทัย : ความคงอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ : ความร่วมมือระหว่างศิลปินพื้นบ้าน
และเยาวชนในสถานศึกษา

ชุมเดช   เดชภิมล

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโรงเรียน
ประถมศึกษา กรณีศึกษากลุ่มไทย เขมร บ้านตานวน ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

ชัยวิวัฒน์   วงศ์สวัสดิ์

การดำรงอยู่ทางสังคมของผู้ป่วยทางจิตในท้องถิ่นอีสาน : ศึกษากรณีชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา

อัฐมา   โภคาพานิชวงษ์

การผสมผสานวัฒนธรรมการบริโภคของกลุ่มชาติพันธุ์

สุภีร์   สมอนา

๑๐

การปรับเปลี่ยนพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการปฏิบัติที่เหมาะสม : กรณีศึกษาการจัดงานศพชุมชน
บ้านท่าขอนยาง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ธีระพงษ์   มีไธงสง

 

ประจำปี ๒๕๕๐

การสืบสาน การแสดงลิเกกลองยาว บ้านสองห้อง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

นายไชยยศ   วันอุทา

ระบบบุญนิยมในชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี : นวัตกรรมสังคมจากภูมิปัญญาพุทธ

นายบุณยสฤษฎ์  อเนกสุข และผศ.อารีรัตน์  เรืองกำเนิด

ภูมิปัญญาในการบริหารจัดการข้าว  กรณีศึกษา : วัฒนธรรมการทำอาหารจากข้าวของชาวไทยเชื้อสายลาว

นายเชาวลิต  สิมสวย

การละเล่นกันตรึม เพลงพื้นบ้านชาวไทยเขมรในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์

รศ.ภูมิจิต  เรืองเดช  และคณะ

เชี่ยนหมากอีสานและการประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม : กรณีศึกษาในอีสานตอนกลาง

 

นายขาม   จาตุรงคกุล

การพัฒนารูปแบบการแสดงกระโน้ปติงต็อง ในจังหวัดสุรินทร์

 

นางอัชราพร  สุขทอง, นางพิศเพลิน  พรหมเกษ และนางเกษราภรณ์  สุพรรณฝ่าย

ประเพณีผีมอญกับวิถีชีวิตของชุมชน  ตำบลพุดซา  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพร  อดิเรกโชติกุล, วาสนา ภานุรักษ์
และสุชาติ  พิมพ์พันธุ์

ทัศนคติต่อประเพณีแต่งงานของเยาวชนในชาติพันธุ์เขมร  ส่วย  เยอ ผู้ไทยและญ้อ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ  ท้ายเรือคำ  และคณะ

การศึกษารูปแบบและลวดลายเพื่อพัฒนาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์

 

นายวัชระ  วชิรภัทรกุล, นายวีระ  เนตราทิพย์ และนายปราโมทย์  ปิ่นสกุล

๑๐

รูปแบบและการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมของหนังบักตื้อต่อสังคม
ในเขตพื้นที่ชนบทอีสานตอนล่าง : อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่น ศรีสวัสดิ์

๑๑

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่มีต่อประเพณีท้องถิ่นในเขตอีสานใต้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราณี  จุโฑปะมา, ดร. ศุภมาศ  ศรีวงศ์พุก

๑๒

ดนตรีประกอบการรักษาโรคในพิธีกรรม “เรือมมะม๊วด”  ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร  กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

 

เชิดศักดิ์   ฉายถวิล

๑๓

พลวัตการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริโภคชาวไทยกวยในเขตจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์

 

นางสาวอัจฉรา  หลาวทอง

 

ประจำปี ๒๕๕๑

 

“คำสอย” ประมวลวรรณกรรมมุขปาฐะในจังหวัดกาฬสินธุ์   วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม: กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรม และชุมชนในการอนุรักษ์พิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตาชาวกะเลิง ตำบลคำเตยอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหาร จัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีสู่ขวัญข้าว  บ้านพรหมราช  ตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

  วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

  วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการอนุรักษ์ประเพณีการแต่งงานแบบมีพ่อล่าม – แม่ล่าม ของชาวผู้ไทย กรณีศึกษา : บ้านนาหนองแคน  ตำบลหนองสูง  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร   วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษา  ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร   วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

การปฏิบัติตนและการมีส่วนร่วมกิจกรรม  ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของวัยรุ่น   ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑   วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

การอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ชัย ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย   วัฒนธรรมจังหวัดเลย

     

๑๐

     

๑๑

     

๑๒

     

๑๓

     

๑๔

     

๑๕

     

๑๖