รายชื่องานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
ผลงานวิจัย 
ชื่อเรื่อง

เพลงลูกทุ่งอีสานกับการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษาในผลงานเพลงของศิริพร  อำไพพงษ์

ชื่อผู้วิจัย

ภาสพงศ์   ผิวพอใช้

ปี 2547 ผลงานวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ