จังหวัดกระบี่ >>
 
 หอวัฒนธรรมนิทัศน์จังหวัดกระบี่

   

สถานที่ตั้ง

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
วิทยาลัยพลศึกษากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่


   

ประวัติความเป็นมา              ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจและรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ ศึกษา วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและของชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๑ โดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินงานตามภารกิจ นโยบายและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มอบหมายให้จังหวัดกระบี่เป็น
เจ้าภาพในการจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน
เฉลิมพระเกียรติ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในการปรับปรุงอาคาร เพื่อจัดสร้างหอวัฒนธรรมนิทัศน์จังหวัดกระบี่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กระบี่ ๔๐,๐๐๐ ปี เพื่อรวบรวมเรื่องราวและสร้างหุ่นจำลอง จำนวน ๕ ชุด ภายในถ้ำจำลองซึ่งประกอบด้วย สุสานหอย ๗๕ ล้านปี, แหล่งมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ถ้ำหลังโรงเรียน บ้านทับปริก อำเภอเมือง, แหล่งภาพเขียนสี
ถ้ำผีหัวโต, ภาพเขียนสีถ้ำไวกิ้ง หมู่เกาะพีพี, ชุมชนโบราณ ควนลูกปัด อำเภอคลองท่อม,พร้อมทีวีสี ขนาด ๔๑ นิ้ว,เครื่องเล่นวิดีทัศน์และเครื่องเสียงประกอบคำบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมและศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์กระบี่ ๔๐,๐๐๐ ปี


   

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง


๑.
เพื่อรวบรวมแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่
๒.
เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม
๓.
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนมีความตระหนักในวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น และของชาติ
๔.
เพื่อให้วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นคงอยู่สืบไป


   


เนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน์
๑.
นิทรรศการประวัติศาสตร์กระบี่ ยุค ๔๐,๐๐๐ ปี โดยจัดแสดงเป็นถ้ำจำลอง ประกอบด้วย สุสานหอย ๗๕ ล้านปี , แหล่งมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ถ้ำหลังโรงเรียน บ้านทับปริก อำเภอเมือง , แหล่งภาพเขียนสีถ้ำผีหัวโต, ภาพเขียนสีถ้ำไวกิ้ง หมู่เกาะพีพี, ชุมชนโบราณ
ควนลูกปัด อำเภอคลองท่อม
๒.
นิทรรศการกระบี่ปัจจุบัน โดยจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตประจำวัน แผนที่จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเครื่องรับโทรทัศน์สี ขนาด ๔๑ นิ้ว และเครื่องเล่นวิดีทัศน์
 

   

สิ่งน่าสนใจ หรือจุดเด่น ของหอวัฒนธรรมนิทัศน์


   
อยู่ที่ถ้ำจำลอง โดยใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว, ความเป็นอยู่, วิถีชีวิต เหมาะสำหรับการให้ข้อมูลผู้ที่มาทัศนศึกษาจังหวัดกระบี่และมีเวลาน้อย


 

วันและเวลาเปิดทำการ

เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๗.๐๐ น. แต่ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อน


 

ติดต่อประสานงาน

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ วิทยาลัยพลศึกษากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๑๑๑๕๕ ต่อ ๑๒๓ โทรสาร ๐๗๕-๖๑๑๙๓๘


 

 
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ๗๖ จังหวัด
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคอีสาน 
ภาคใต้ 


 
   
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม