จังหวัดขอนแก่น >> พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน (หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดหนองแวง)

พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน (หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดหนองแวง)

   

สถานที่ตั้ง

๕๙๓ วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๒๑๖๖๔ โทรสาร ๐๔๓-๒๒๒๔๔๘


   

คำขวัญ/สัญลักษณ์

"สะอาด สว่าง สงบ เสียสละ สามัคคี มีมารยาท"


   

ประวัติความเป็นมา

เมื่อครั้งเมืองขอนแก่นครบ ๒๐๐ ปี ใน ปี พ.ศ.๒๕๓๒ พระราชปริยัติเมธี (คูณ ขันติโก ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะสงฆ์และสาธุทั้งปวง ได้พร้อมใจกันก่อสร้าง “พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชนขึ้น เพื่อเป็นอนุสาวรีย์กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีชนต้นตระกูลของเมืองขอนแก่น และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา โดยกราบเรียนอาราธนาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มาเป็นองค์ประธานเปิดงาน และได้กราบทูลอาราธนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาเป็นองค์ประธานทรงยกเสาเอกเสาโท ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒

การจัดตั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น หอวัฒนธรรมอิสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วัฒนธรรม

พระราชปริยัติเมธี (หลวงพ่อคูณ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง เป็นผู้มีความมุ่งมั่นศรัทธาแรงกล้าที่จะก่อสร้างพระมหาธาตุแก่นนคร และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้ ท่านได้ระดมทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคสมทบทุนร่วมก่อสร้างพระมหาธาตุฯ จนเป็นผลสำเร็จตามโครงการโดยใช้งบประมาณ จำนวน ๔๗,๘๐๔,๘๘๘ บาท นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือในการออกแบบและระดมทุนก่อสร้างจากคณะสถาปัตยกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมการศาสนา และกรมศิลปากร ตลอดจนหน่วยงานเอกชนและภาคประชาชนเข้ามาร่วมกันจัดตั้งจนเสร็จเรียบร้อยด้วยดี ซึ่งชาวบ้านและชุมชนรอบ ๆ วัด ได้เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมเสริม ได้แก่ การจัดสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่ายเป็นรายได้เข้าสู่ชาวบ้านและชุมชน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด วัด โรงเรียนในท้องถิ่นและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมาโดยตลอด

   

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
๑.
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์สาวก
๒.
เพื่อทูลถวายเป็นพระราชสักการะ มหามงคลเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
๓.
เพื่อทูลถวายเป็นพระสักการแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา และสมเด็จพระสังฆราชทุก ๆ พระองค์
๔.
เพื่อเป็นมหามังคลานุสรณ์ ครบ ๒๐๐ ปี เมืองขอนแก่น
๕.
เพื่อเป็นอนุสรณ์สาธุชนต้นตระกูลของแต่ละตระกูล
๖.
เพื่อเป็นสถานศึกษา อบรมพระปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรมและปฏิเวชธรรม
๗.
เพื่อเป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรม
๘.
เพื่อเป็นมรดกแก่อนุชน
๙.
เพื่อเป็นปูชนียสถานทัศนศึกษาดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสู่ท้องถิ่น


   


เนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน์พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน มหามงคลเทิดพระเกียรติครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และมหามังคลานุสรณ์ ๒๐๐ ปี เมืองขอนแก่น เมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะบังเกิดสารัตถประโยชน์อย่างยิ่งแก่สาธุชนทั่ว ๆ ไป ดังต่อไปนี้

ชั้นที่ ๑ เป็นหอประชุม มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนบุษบกตรงกลาง มีองค์ประธานประดิษฐาน ๓ องค์อยู่ตรงกลาง ต้นเสาเขียนลวดลายสีเบญจรงค์ ลายกรวยเชิงดอกพุดตานและดอกบัว คานชื่อเขียนภาพเทพชุมนุมล้อมรอบ เพดานเขียนภาพเทพพนมปีกค้างคาว ดาวล้อมเดือนจตุเทพดารา บัวหัวเสา, คาน , ขื่อ, เพดาน ชั้นที่ ๒,๓,๔,๕,๖ ปิดทองลายฉลุ ชั้นที่ ๗,๘,๙ เขียนลวดลายเบญจรงค์ ฝาผนังชั้นที่ ๙ เขียนลายพุ่มข้าวบิณฑ์ บานประตูหน้าต่างแกะสลัก ๒ มิติ ๓ มิติภาพนิทานเรื่องจำปาสี่ต้น โดยเฉพาะบานประตูใหญ่แกะสลักแบบ ๓ มิติ และผนังทั้ง ๔ ด้านรอบพระธาตุจะจัดแสดงภาพเขียนเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองขอนแก่น ตลอดจนประเพณีและวิถีชีวิตในอดีตถึงปัจจุบัน
ชั้นที่ ๒ เป็นหอพัก บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์ภาพนิทานเรื่อง
สังสินไช
ชั้นที่ ๓ เป็นหอปริยัติ บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์ภาพนิทานเรื่องนางผมหอม

ชั้นที่ ๔ เป็นหอปฏิบัติธรรม บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์ภาพพระประจำวันเทพประจำทิศ ตัวพึ่งตัวเสวย
ชั้นที่ ๕ เป็นหอพิพิธภัณฑ์ บานประตูหน้าต่างแกะสลัก ๑ มิติภาพพุทธประวัติ
ชั้นที่ ๖ เป็นหอพระอุปัชฌายาจารย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลัก ๑ มิติ นิทานชาดกเรื่อง พระเวสสันดร
ชั้นที่ ๗ เป็นหอพระอรหันตสาวก บานประตูหน้าต่างแกะสลัก ๑ มิตินิทานชาดกเรื่องเตมีใบ้
ชั้นที่ ๘ เป็นหอพระธรรม รวบรวมพระธรรมคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนามีพระไตรปิฏกเป็นต้น บานประตูแกะสลัก ๓ มิติรูปพรหม ๑๖ ชั้น ถึงชั้นที่เก้า
ชั้นที่ ๙ เป็นหอพระพุทธ ตรงกลางมีบุษบกเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บานประตูแกะสลัก ๓ มิติ รูปพรหม ๑๖ ชั้น และเป็นหอชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองขอนแก่นทั้ง ๔ ด้าน โดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกติดบึงแก่นนครสวยงามมาก   

สิ่งน่าสนใจ หรือจุดเด่น ของหอวัฒนธรรมนิทัศน์

มีพระมหาธาตุแก่นนครรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงตากแหซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของศิลปกรรมอีสาน นอกจากนี้ภายในชั้นที่ ๙ ขององค์พระธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นหัวใจของสถานที่แห่งนี้

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

บึงแก่นนคร, หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติขอนแก่น


 

วันและเวลาเปิดทำการ

วันเปิดทำการ คือ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.


 

ติดต่อประสานงาน

พระครูสุจิตรคุณสาร วงษ์ชารี (ประธานดำเนินการหอวัฒนธรรมนิทัศน์)
รองเจ้าอาวาส วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)
โทรศัพท์ ๐๖-๒๑๙๒๔๘๕, ๐๔๓-๒๒๔๔๗๙
โทรสาร ๐๔๓-๒๒๒๔๔๘


 

 
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ๗๖ จังหวัด
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคอีสาน 
ภาคใต้ 


 
   
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม