จังหวัดปทุมธานี >> หอวัฒนธรรมนิทัศน์จังหวัดปทุมธานี
หอวัฒนธรรมนิทัศน์จังหวัดปทุมธานี

   

สถานที่ตั้ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเก่า


   

ประวัติความเป็นมา           จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งหอวัฒนธรรมนิทัศน์ จังหวัดปทุมธานี ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็น ศูนย์สืบค้นข้อมูลทางศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัด โดยรวบรวมเอกสารข้อมูลทั้งเก่าและใหม่ โบราณวัตถุ และผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกชนิด จัดนำมาแสดงเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้สนใจ


   

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง๑.
เป็นแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลทางศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัด
๒.
เป็นศูนย์สืบค้นข้อมูลทางศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัด

   


เนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน์

เนื้อหาที่จัดแสดงภายในแยกเป็นหัวข้อ/เรื่องต่าง ๆ ได้ดังนี้ คือ

๑. โบราณวัตถุ และศิลปะวัตถุ
๒. ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
๓. ภูมิปัญญาชาวบ้าน

รูปแบบของการจัดแสดง

๑. เอกสาร
๒. นิทรรศการ
๓. ของจริง

   

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดหงส์ปทุมาวาส


 

วันและเวลาเปิดทำการ

เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. (ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์)


 

ติดต่อประสานงาน

นางสมพร รอดไม้ นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒–๙๕๓๔๒๗๐, ๐๒–๕๙๓๔๔๐๖ มือถือ ๐๖–๙๗๔๓๐๖๕
โทรสาร ๐๒–๕๙๓๔๒๗๐, ๐๒–๕๙๓๔๔๐๖


 

 
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ๗๖ จังหวัด
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคอีสาน 
ภาคใต้ 


 
   
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม