รายชื่องานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โดยส่วนวิจัยและพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๒๔ - ๒๕๔๘


กลุ่มงานวิจัยภาคกลาง

ประจำปี ๒๕๒๔

 

การทดลองถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เด็กวัยรุ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

จุไร  รังสิกรรพุม

การศึกษาประเพณีทำขวัญและมงคลพจน์ในพิธีแต่งงาน

ชำนาญ   รอดเหตุภัย

การทดลองการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เด็กวัยรุ่นในจังหวัดราชบุรี

ฐิติมา   ช่างไม้

การทดลองการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เด็กวัยรุ่นในจังหวัดนครปฐม

วรรณี   ตีวกุล

ค่านิยมที่เอื้อต่อการพัฒนาทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาครู ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก

วรชัย  เยาวปาณี

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้ไม่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

หอม   คลายานนท์  และคณะ

ผ้าก่อนสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

จิราภรณ์  อรัณยะนาค

การทดลองการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เด็กวัยรุ่นในจังหวัดจันทบุรี   อำไพ   มหาลี้ตระกูล

เครื่องใช้ในครัวแบบดั้งเดิมของคนไทยชนบทภาคกลาง

นุกูล   ชมภูนิช

๑๐

การศึกษาประเพณีการรำพาข้าวสารและการตักบาตรพระร้อยในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วงเดือน   สุขบาง

๑๑

จิตรกรรมไทยภาคกลางก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๑

ศิลป์ชัย   ชิ้นประเสริฐ

๑๒

การศึกษาบริเวณโบราณสถานเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาเมืองเทศบาล
เมืองพระนครศรีอยุธยา

สุวัฒน์   คุ้มวงศ์

๑๓

การใช้สารช่วยติดสีในการย้อมสีครั่ง

มาลินี   เนียมพลับ

 

ประจำปี ๒๕๒๕

 

ประวัติการปั้นหม้อดินของชาวบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี

ชัยเนตร  ไวยคณี,  คณะ

วิเคราะห์การส่งเสริมคุณธรรมแห่งพลเมืองดีบางประการในหนังสือแบบเรียนภาษา
ไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑

อุไรวรรณ   หงษ์เหมือน

การศึกษารวบรวมการละเล่นของเด็กในจังหวัดนครนายก

นวลอนงค์   ศรีตะปัญญะ

เมืองโบราณสมัยทวาราวดีในจังหวัดสิงห์บุรี

ภูธร   ภูมะธน

วรรณกรรมพื้นบ้านของไทย : คติธรรมจากเพลงพื้นบ้าน จังหวัดสิงห์บุรี

  สมทรง จันทร์สุเทพ และคณะ

การศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน และทัศนคติของผู้ปกครองเด็กที่มีต่อ
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ในจังหวัดอุทัยธานี

  แสงสิน  แพทย์ประพาฬ

ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบละครชาตรีเมืองเพชร และละครชาตรีกรมศิลปากร

  โสภา  กิมวังตะโก

การสำรวจงานช่างฝีมือในจังหวัดนครสวรรค์

  อัมพร   อินทร์พรหม,  คณะ

ประเพณีงานปีผีมด วิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

สนิท  บุญทรง

 

ประจำปี ๒๕๒๖

 

การศึกษากิจกรรมนันทนาการพื้นบ้านในเขตจังหวัดนครปฐม

คณิต  เขียววิชัย

ความสืบเนื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยในภาคกลาง   (สมัยอยุธยา   ธนบุรี  รัตนโกสินทร์)

ชูศิริ  จามรมาน

การยอมรับและปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการของนักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยครู

นิวัต  กลิ่นงาม  และ
วันทนา  กลิ่นงาม

การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาสกุลช่างเพชรบุรี ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม

มาณพ   อิศรเดช

บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคกลางที่มีต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติ

สธน  โรจนตระกูล

 

ประจำปี ๒๕๒๗

 

การวิจัยติดตามและประเมินผลการปลูกฝังวินัยในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

กาญจนา   มณีแสง
และคณะ

 

ประจำปี ๒๕๒๙

 

ค่านิยมแห่งชาติและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศ

ถวิล   เกื้อกูลวงศ์

 

ประจำปี ๒๕๓๐

 

แนวทางการวิจัยวัฒนธรรมภาคตะวันออก

สมศักดิ์   ลิลา   และ
วันชัย   มีกลาง

 

ประจำปี ๒๕๓๑

 

 

ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวประมงชายฝั่งทะเลตะวันออก

 

ทัศนีย์   ทานตวณิช

 

ประจำปี ๒๕๓๒

 

การศึกษาและรวบรวมตำรายาพื้นบ้านชลบุรี

ภารดี   มหาขันธ์

 

ประจำปี ๒๕๓๓

การศึกษาสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก

ภารดี   มหาขันธ์

 

ประจำปี ๒๕๓๔

 

 

สถานภาพการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคกลาง : บรรณนิทัศน์งานวิจัย

 

สุริชัย  หวันแก้ว

การปรับตัวของคนชนบทในหมู่บ้านที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน : กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก

 

ศิริ  ศิริผันแก้ว  และคณะ

สถานภาพการตั้งหมู่บ้านสมัยใหม่ : ศึกษากรณีหมู่บ้านซอยทรัพย์สิน เพชรบุรี

 

ล้อม   เพ็งแก้ว  และคณะ

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำนาและอาชีพของชาวนาในเขตทุ่งหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

สมพจน์  จันทร์เที่ยง

การศึกษาผลกระทบจากการขยายพื้นที่เมืองต่อวิถีชีวิตเกษตรในภาคกลาง : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบรี

 

อินทิรา  แย้มศรี

การศึกษาการปรับเปลี่ยนอาชีพและผลกระทบต่อวิถีชีวิต : กรณีศึกษาชุมชน
เขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

กาสัก  เต๊ะขันหมาก

การเลือกใช้บริการรักษาโรคแผนพื้นบ้านและแผนปัจจุบัน : กรณีศึกษาเฉพาะวัดโพธิ์ทองบน และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

 

ทิพย์สุดา  เณรทอง

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของคนงานโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

พ.อ.อ.สมหวัง  นวลละออง

 

ประจำปี ๒๕๓๕

 

สถาปัตยกรรมกุฏิสงฆ์  วัดกลางวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

วัชรี  วัชรสินธุ์

อิทธิพลของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มีต่อสังคม
และวัฒนธรรมของชุมชน บริเวณตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สมศักดิ์  ทางทอง

รูปแบบการสอนการละเล่นพื้นบ้านชั้นก่อนวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

สำเนียง  สร้อยนาคพงษ์

หมอกลางบ้านและการบำบัดรักษาโรคบางอย่าง

จารุวรรณ  พุ่มพฤกษ์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาและวรรณคดีไทยด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยในวิทยาลัยครู

วิชา  ทรวงแสวง

การปรับตัวด้านแรงงานและการใช้ที่ดินในภาวะความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิต กรณีศึกษา บ้านทุ่งนา ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

พัชนีย์บูล  เจริญผิว

ปัจจัยของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณ
ีอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ไชยชนะ  สุทธิวรชัย

วิเคราะห์เพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี

บัวผัน  สุวรรณยศ

การจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ กรณีศึกษา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

พรทิพย์  อริยปิติพันธ์

๑๐

สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปของชาวกะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โกศล  มีคุณ

๑๑

การนับถือ เทพ และพรหม ในระบบความเชื่อของชาวเมือง การศึกษาเฉพาะ
บ้านถนนงามวงศ์วาน
  อาภาภิรัตน์  วัลลิโภดม

 

ประจำปี ๒๕๓๖

 

 

เงื่อนไขของการปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจในสังคมเปลี่ยนผ่าน : ศึกษากรณีหมู่ที่ ๓ ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ประคอง   เอี่ยมศิริ

การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมวรรณกรรมท้องถิ่นชลบุรี วิชาภาษาไทย ท ๐๓๕ วรรณกรรมท้องถิ่น

 

โสภา   ท่าเรือพลี

การศึกษาพิธีบุญกลางบ้านและพิธีทรงเจ้าของชาวมอญ : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

เสาวภา   เชาว์ศิลป์

การปริวรรตวรรณกรรมนิทานเรื่อง “ท้าวแบ๊” อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

 

อุไรวรรณ   สุพรรณ
และคณะ

 

ประจำปี ๒๕๓๗

 

 

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวของชุมชนสาคลีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรม

 

สุรินทร์   กิจนิตย์ชีว์
และคณะ

 

ประจำปี ๒๕๓๘

 

 

สภาพสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนไทยเชื้อสายมอญลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี

 

บุปผา  ดีสุข

ความเชื่อทางศาสนาของชาวกะเหรี่ยง กรณีศึกษาวันปีใหม่กะเหรี่ยงที่วัดแจ้งเจริญ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 

สุรินทร์  เหลือลมัย

 

ประจำปี ๒๕๓๙

 

 

เจ้าพ่อพระปรงอิทธิพลเหนือจิตใจชุมชน

 

ปรัชญา  ตุลาชม
และคณะ

วิถีชีวิตของไทญ้อในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

ศิริกมล   สายสร้อย

วัฒนธรรมของชุมชนบ้านคลองวัว ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

นพรัตน์   คงมาลา
และคณะ

 

ประจำปี ๒๕๔๐

 

 

บางลี่ : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนการค้าในลุ่มน้ำท่าจีน

 

สกุณา   ฉันทดิลก

สิ่งทอในพระพุทธศาสนาของกลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่ง

 

สิทธิชัย   สมานชาติ

การแพร่กระจายของดนตรีอีสานในภาคกลาง กรณีแคนวงประยุกต์ในจังหวัดนครสวรรค์

 

วิมล   หนูเกื้อ
และคณะ

 

ประจำปี ๒๕๔๑

 

เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่มาเยือนภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย

ทัศนีย์  ทานตวณิช
และคณะ

พวนบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : กรณีศึกษาวิถีชีวิตและประเพณีพื้นบ้าน

วาสนา    บุญสม

ทำนองสวดพระมาลัยของชาวหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ปรมินท์    จารุวร

ลำตัด

วิชา   เชาวศิลป์

เสภา

จันทร์พร   นวลแพ่ง

การศึกษาเพลงรำโทน บ้านหน้าวัดโบสถ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

คมสันต์วรรณวัตน์  สุทนต์

การศึกษาและการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี  ตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวชองในภาคตะวันออก

สุวิชัย    โกศัยยะวัฒน์

สำรวจเพลงพื้นบ้านภาคตะวันออก

ชูชาติ  พิณพาทย์

 

 

ประจำปี ๒๕๔๒

 

 

จิตสำนึกของเกษตรกรที่มีต่อการจัดการทรัพยากรการเกษตรในเชิงนิเวศวัฒนธรรม

 

วศิน  ปลื้มเจริญ
และคณะ

การศึกษาและพัฒนากระบวนการชุมชนในด้านการเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้าน
เพื่อการพึ่งตนเองด้านสาธาณสุขของชุมชน

 

ว่าที่ร้อยตรีคมพล   สุวรรณกูฏ

การปรับตัวของวัยกลางคนในสังคมไทย

 

อัญชลี   กรีฑาเวช

การมีส่วนร่วมและความคาดหวังของประชาชน (พ่อแม่สมมติ) ตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท

 

กอบกาญจน์   จิตต์กระจ่าง

วัฒนธรรมพื้นบ้านริมสายธารดำเนินสะดวก

 

รัศมี   เจริญทรัพย์

สัตว์ในสำนวนไทย สิ่งชี้บ่งวัฒนธรรมทางความคิดของคนไทย

 

ปรีชา   สุขเกษม

กระบวนการการฟื้นฟูและประยุกต์มรดกทางวัฒนธรรม ในการดำเนินวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนมอญ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

สิริพร   สมบูรณ์บูรณะ

ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวเมืองฉะเชิงเทรา ในช่วงเวลา ๑๕๐ ปี รัตนโกสินทร์ : กรณีศึกษารูปปูนปั้นวัดสัมปทวน

 

อิงตะวัน   แพลูกอินทร์

ภูมิปัญญาชาวบ้าน : กระบวนการเรียนรู้และแนวคิดในการจัดการศึกษา
ของผู้ทรงภูมิปัญญา จังหวัดลพบุรี

 

สมศักดิ์   มากบุญ

๑๐

เพลงร้องพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา เพลงโนเน เพลงลำภาข้าวสาร และเพลงระบำพื้นบ้าน

 

ศรีจันทร์   น้อยสอด

๑๑

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดเพลงอีแซว ภูมิปัญญาท้องถิ่นสุพรรณบุรี สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

 

อุบลรัตน์   กิจไมตรี

๑๒

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน : การสืบทอดวัฒนธรรมการปั้นหม้อดินเผา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ประสาตร์  สิทธิเลิศ

๑๓

การสร้างและพัฒนาจิตสำนึกในบทบาทและความรับผิดชอบ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในอนาคต ตามทัศนะของประชาชน : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

 

มานพ  จันทร์เทศ

 

 

ประจำปี ๒๕๔๓

 

 

พลวัตและความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง 
อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี   และพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ศิริพร   ศรีสินธุ์อุไร   และ
อุษณีย์   พรหมสุวรรณ์

การศึกษาวิเคราะห์เพลงระบำบ้านนา ตำบลบางลูกเสือ   อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก

 

กาญจนา   อินทรสุนานนท์
และคณะ

สถาปัตยกรรมศาลาการเปรียญ

 

วัชรี  วัชรสินธุ์

โครงการวิจัยคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมการทำป่าไม้ในประเทศไทยในช่วงสำคัญ
กว่าร้อยปีที่ผ่านมา

 

สมพล   หิญชีระนันทน์

การรักษาพยาบาลแบบพื้นบ้านชาวมอญในประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่าง
ชาวมอญภาคกลางกับชาวมอญภาคเหนือ

 

สุวรรณะ  เย็นสุข

ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน : กรณีศึกษาหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทรงไทยปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

สิรินยา  วัฒนสุขชัย

กระบวนการเรียนการสอนปี่ในสถาบันอุดมศึกษา

 

จเร   อู่แก้ว

สภาพและวิถีวัฒนธรรมปี่พาทย์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

กนก   คล้ายมุข

การรวมพลังประชาชนในการแก้ปัญหาชุมชนท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

 

สมศรี   ศิริขวัญชัย
และคณะ

๑๐

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม : กรณีศึกษา ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

มณฑิรา   ยืนนาน

๑๑

การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย : กรณีศึกษาชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

พิมพร  เทียมสมัย

 

 

ประจำปี ๒๕๔๔

 

 

พหุลักษณ์ของจิตรกรรมฝาผนังริมฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย

 

สุชาติ  เถาทอง  และคณะ

การจัดระเบียบและปัญหาของสถาบันครอบครัวในชุมชนชานเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีครอบครัวชุมชนเมือง ในเขตจังหวัดปทุมธานี

 

บันเทิง  เพียรค้า  และ
ประสพ  เรียงเงิน

การเรียนรู้และการผลิตซ้ำภูมิปัญญาท้องถิ่นของการศึกษาในระบบโรงเรียน

 

ณัฐกฤต   ดิฐวิรุฬห์

ศิลปกรรมไทยในเมรุลอยอยุธยา

 

ประพัฒน์  วรทรัพย์

ช่างพื้นถิ่นอยุธยา : ว่าด้วยเรื่องความเชื่อและกรรมวิธีการปรุงเรือนไทยภาคกลาง

 

อภินันท์  พงศ์เมธากุล

 

ประจำปี ๒๕๔๗

 

เพลงบอกบุญจังหวัดตราด : กลวิธีโน้มน้าวใจและบทบาทต่อสังคม

 

อภิลักษณ์  เกษมผลกูล

การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
ในมิติหญิง-ชาย  :  ศึกษากรณีหมู่บ้านกะเหรี่ยงคลิตี้ล่าง   จังหวัดกาญจนบุรี

 

จีระวรรณ์   บรรเทาทุกข์

การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด

 

ปรารถนา  มงคลธวัช  และ
สายสมร  งามล้วน

การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การแกะสลักหินของท้องถิ่น
ภาคตะวันออกตอนล่าง

 

สุชาติ   เถาทอง
และคณะ

จิตรกรรมฝาผนังไทยในรัชกาลที่ ๙ : กรณีศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก

 

สรกิจ   โศภิตกุล   และ
มานพ   ทับทิมเมือง

การศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีต่อระบบนิเวศวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 

โสวัตรี   ณ ถลาง
และคณะ

การรวบรวมความรู้ด้านการวินิจฉัยโรคและแนวทางการรักษาทางการแพทย์พื้นบ้าน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

คนึงนิตย์   ชื่นค้า
และคณะ

เรือ  :  ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านในลุ่มน้ำบางปะกง

 

อิงตะวัน   แพลูกอินทร์
และคณะ

การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของชาติพันธุ์บางกลุ่ม : กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยง  เขมร ม้ง และมอญ

 

สุรศักดิ์   จำนงค์สาร
และคณะ

๑๐

เพลงมอญสำนวนหลวงประดิษฐ์ไพเราะ   (ศร ศิลปบรรเลง)  กรณีศึกษาสืบทอดโดยสำนักดนตรีบ้านคลัง

 

กนก   คล้ายมุข
และคณะ

 

ประจำปี ๒๕๔๘

 

 

เครื่องเบญจรงค์ไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาเครื่องเบญจรงค์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

 

พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ

กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี

 

ปทุมมาศ   สุทธิ์สวัสดิ์

คุณลักษณะของเพลงกล่อมลูกในสังคมและวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์  ภักดี

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน 
ในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่นอำเภอพระนครศรีอยุธยา

 

นพวรรณ   ธีระพันธ์เจริญ

การฟื้นฟูสำนึกท้องถิ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาวัฒนธรรมทวารวดีแห่งเมืองโบราณ
นครไชยศรี

 

นุกูล   ชมพูภนิช   และ
สุพจน์   สุทธิศักดิ์

มิติทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในผลงานเพลงของ  แมนรัตน์  ศรีกรานนท์

 

นพพร   ด่านสกุล

วิวัฒนาการการออกแบบลายไทยในงานออกแบบสิ่งพิมพ์

 

สันติ   คุณประเสริฐ

การศึกษาโครงสีในงานจิตรกรรมและการตกแต่งที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน (กรณีศึกษาวัดเกาะแก้วสุทธาราม)

 

น้ำอ้อย   สายหู

 

ประจำปี ๒๕๔๙

 

 

การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตชาวสวนตาล กรณีศึกษาชุมชนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   อนุสรณ์   ไชยพาน

วิถีชีวิตของมุสลิมในฉะเชิงเทรา   อิงตะวัน   แพลูกอินทร์

เครือข่ายการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวไร่ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำแควใหญ่ จังหวัดการญจนบุรี

  รศ.วราพร   ศรีสุพรรณ

การสืบค้นวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนไทยมุสลิมจังหวัดนครนายก เพื่อการเรียนรู้   นิติพร   เนติ

การสร้างและพัฒนาสื่อต้นแบบแม่ไม้มวยไทยเพื่อใช้สร้างทุนทางวัฒนธรรม  

ผศ.ดร.ชาญชัย   ยมดิษฐ์
และคณะ

วัฒนธรรมอิสลามกับการดำเนินชีวิตของมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ศิวราช   กบิลคาม

 

ประจำปี ๒๕๕๐

 

กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น:  กรณีศึกษา “เพลงโหงฟาง”  ของจังหวัดตราด   จามร  พงษ์ไพบูลย์

เพลงพื้นบ้าน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี   กฤษณะ  วรรณศิริ

มรดกวัฒนธรรมงานช่างฝีมือพื้นบ้าน การปั้นหม้อคลองสระบัวอยุธยา

  รศ.ฉลอง  สุนทรนนท์

ผ้าในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี   ดร.อุดม  สมพร

ละครชาตรี  ในจังหวัดอ่างทอง   กนก  คล้ายมุข  และคณะ

นาฏกรรมมอญรำ   บุญศิริ  นิยมทัศน์  และคณะ

การศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคอาหารท้องถิ่นที่เหมาะสมของหญิงวัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง) ภาคตะวันตก : กรณีศึกษาบ้านสะเนพ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุร   ไพรวัลย์  ตันติวัฒนเสถียร, ดร.โสฬส  ศิริไสย์, เบญจมาศ  ชุมวรฐายี, จรณะ  ทรัพย์ภาสุวรรณ, สินี  โชติบริบูรณ์  และวรากร คชไกร

การศึกษาและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยด้านอาหารของชุมชน ในเขตจังหวัดนครนายก   รศ.ดร.สุมาลี   จันทร์ชลอ  และดร. สุรพล  บุญลือ

 

 

ประจำปี ๒๕๕๑

 

 

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีทอดผ้าป่าแถว  ชุมชนเพชรชูทรัพย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร   วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการ วัฒนธรรมประเพณี : กณีศึกษาประเพณีทิ้งกระจาดศาลเจ้าที่ตลาดล่าง ชุมชนย่อยที่ ๔ จังหวัดจันทบุรี   วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษา  ประเพณีบุญกลางบ้านอำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   นิภา  เจียมโฆสิต  และคณะ

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรม และชุมชน ในการบริหารจัดการวัฒนธรรม
 กรณีศึกษา : พิธีกรรมสู่ขวัญข้าว ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
  วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม
กรณีศึกษาแห่ธงสงกรานต์
  วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน ในการบริหารจัดการวัฒนธรรม กรณีศึกษา “ เพลงระบำพื้นบ้าน ” ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี   วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรม และชุมชน ในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษาหนังใหญ่วัดบ้านดอน ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   วัฒนธรรมจังหวัดระยอง

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีอาสา  ชุมชนบ้านโพหัก  ตำบลโพหัก  อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

ประเพณีเส่อกระจาด เทศน์มหาชาติของชาวไทยพวน ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

  วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

๑๐

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษา การถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้าน “มโหรีบ้านปางลาง” ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว   วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

๑๑

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม  กรณีศึกษาการสืบชะตาแม่น้ำป่าสัก

  วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี

๑๒

การศึกษาประเพณีการทำขวัญข้าว บ้านทุ่งก้านเหลือง  หมู่ที่ ๕  ตำบลป่าสะแก  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี   วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุร

๑๓

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม ; กรณีศึกษาพิธีไหว้ครูบูชาเตาของชุมชนบ้านต้นโพธิ์และชุมชนบ้านไผ่หนอง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๔
การใช้สื่อพิธีกรรมทำขวัญข้าวแม่โพสพ  เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ศักดิ์ศรีของชุมชน  อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี   วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี