รายชื่องานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
ผลงานวิจัย 
ชื่อเรื่อง

การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตชาวสวนตาล กรณีศึกษาชุมชน ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ และคณะ

ปี 2549 ผลงานวิจัย ภาคกลาง