รายชื่องานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โดยส่วนวิจัยและพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๒๔ - ๒๕๔๘


กลุ่มงานวิจัยกรุงเทพมหานคร

ประจำปี ๒๕๒๔

 

 

ศึกษาค่านิยมการแต่งกายแบบไทย ๆ ของสตรีในเมืองหลวง

 

เกษร  ธิตะจารี

ผลของการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ต่อลักษณะบุคลิกภาพบางประการของเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง

 

ช.กีรติ  ศิริปุณย์

คุณค่าทางวัฒนธรรมของกีฬาไทย

 

ฟอง  เกิดแก้ว

การสร้างแบบเรียนแบบโปรแรมสไลด์ประกอบคำบรรยายวิชาคติชนวิทยาเรื่อง ผะหมีสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครู ระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย

 

สุรีย์  ไวยกุฬา

การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเสภาเพื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทย

 

ไพศาล  วงษ์ศิริ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีที่มีส่วนสนับสนุนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนกลาง

 

อรวรรณ   ขมวัฒนา
และคณะ

 

ประจำปี ๒๕๒๕

 

 

การทดลองใช้เทคนิค “แม่แบบ” เพื่อพัฒนาจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์

 

ประเสริฐศรี  เอื้อนครินทร์

 

ประจำปี ๒๕๒๖

บทบาทของสื่อมวลชนในการเผยแพร่และปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อเยาวชนไทย

บำรุง  สุขพรรณ์

พัฒนาการของภาษาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

จารุวรรณ  พุ่มพฤกษ์

การศึกษาสภาพสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จากเอกสารสำคัญทางวรรณคดีในสมัยนั้น

ปัญญา  บริสุทธิ์

ทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีต่อการแต่งงาน

สุชา  จันทร์เอม

พัฒนาการใช้เหตุผลทางจริยธรรม

สมบูรณ์  ศาลยาชีวัน  และคณะ

การเสื่อมสภาพของเอกสารโบราณ

จิราภรณ์  อรัณยะนาค

 

ประจำปี ๒๕๒๗

 

รูปแบบการบริหารงานวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อ
ประชาชน

 

บำรุง  สุขพรรณ์

พัฒนาการของกีฬาว่าวไทย

 

มณเฑียร  พัวไพบูรณ์

 

ประจำปี ๒๕๒๘

 

 

การติดตามและประเมินผลการปลูกฝังวินัยในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

ไพวัลย์  ตัณลาพุฒ  และคณะ

บทบาทของการสื่อสารมวลชนต่อการพัฒนาวัฒนธรรม : กรุงเทพมหานคร

 

ณัฐพล  ขันธไชย  และคณะ

การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านในสถาบันอุดมศึกษา

 

สุจริต  บัวพิมพ์

 

ประจำปี ๒๕๒๙

 

 

วัฒนธรรมการทำงานของคนไทย

 

เฉลียว  บุรีภักดี  และคณะ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความนิยมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา

 

ผดุง  อารยะวิญญู  และ
ศรียา  นิยมธรรม

 

ประจำปี ๒๕๓๐

 

 

การศึกษาศักยภาพและทรัพยากรของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด

 

วีระ  บำรุงรักษ์ 
กฤษดา  กรุดทอง, คณะ

อนาคตภาพและทางเลือกในอนาคตสำหรับการดำเนินงานด้าน วัฒนธรรม ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐

 

กาสัก  เต๊ะขันหมาก

 

ประจำปี ๒๕๓๓

 

 

คลี่กรุงเทพ

 

พัทยา  สายหู  และ
ขวัญสรวง  อติโพธิ

การศึกษาสภาพภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร

 

วราภรณ์  จิวชัยศักดิ์  และ
ศรีสุพร  ช่วงสกุล

 

ประจำปี ๒๕๓๔

 

 

ชีวิตของคนกรุง

 

พัทยา   สายหู   และ
ขวัญสรวง  อติโพธิ

การประเมินภาวะมลพิษทางทัศนียภาพของป้ายโฆษณาในกรุงเทพมหานคร

 

พิศวาท   เย็นทรวง

พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร

 

จินตนา   ศรีนุกูล

มิติใหม่ของการศึกษาวัฒนธรรม

 

สุริชัย   หวันแก้ว

 

ประจำปี ๒๕๓๕

 

 

วิถีชีวิตคนใน “ชุมชนชายขอบ” ของสังคมเมือง : กรณีศึกษาคนคุ้ยขยะในชุมชน
กองขยะชานเมือง

 

สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ

วิถีชีวิตของชาวชุมชนขุมทอง กรุงเทพมหานคร

 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์
และคณะ

อาชีพอิสระกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้ประกอบการ  :  กรณีของช่าง
เย็บซ่อม-เย็บเสื้อผ้าริมทาง

 

เสาวคนธ์   สุดสวาสดิ์

วิถีชีวิตของชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร : กรณีผู้ย้ายถิ่น

 

เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์

การศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยวัฒนธรรมเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบค้นสารนิเทศ

 

ขนิษฐ์   ตัณฑวิรัตน์

การปรับตัวของสตรีชนบทต่อวิถีชีวิตในกรุงเทพมหานคร   ศึกษาเฉพาะกรณีแม่ค้าดอกไม้ย่านปากคลองตลาด

 

พัฒนา   บุญอ่ำ

การปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นชาวใต้ในกรุงเทพมหานคร

 

สายใจ  คุ้มขนาบ

 

ประจำปี ๒๕๓๖

 

 

วิถีชีวิตเด็กเร่รอนในกรุงเทพมหานคร

 

เสาวภา  พรศิริพงษ์ และอภิญญา  บัวสราวง

ทาวน์เฮ้าส์กลางสวนในซอย : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัย
ที่มีต่อวิถีชีวิตในซอยจรัลสนิทวงศ์ ๓๕

 

สิริพร   สมบูรณ์บูรณะ

เรื่องคำให้การของคนกรุงเทพฯ

 

อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์

 

ประจำปี ๒๕๓๗

 

 

ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของชายอาชีพพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร

 

ษัทวัฒน์   จิตราภิรมย์

วิถีการดำเนินชีวิตของหญิงกลางคืน : กรณีศึกษานักร้องหญิงประจำคาเฟ่

 

สานิต   ศิริวิศิษฐ์กุล

ศูนย์การค้ากับการแพร่กระจายวัฒนธรรมบริโภคนิยม

 

วิริยะ   สว่างโชติ

การปรับเปลี่ยนแบบแผนการบริโภคของครอบครัวไทยและไทยเชื้อสายจีน

 

ฉัตรสุมน  พฤติภิญโญ และ
ณรินดา  พฤติภิญโญ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและแบบแผนการบริโภคของครอบครัว จำแนกตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตมหานครกรุงเทพ

 

ชุติระ   ระบอบ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมการกินของผู้หญิงทำงานในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาย่านถนนสีลมและรัฐวิสาหกิจ

 

สุทธิลักษณ์  สมิตะสิริ
และคณะ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ความงามทางสรีระของผู้หญิงในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกวดนางสาวไทย

 

อังคเรศ  บุญทองล้วน

 

ประจำปี ๒๕๓๘

 

 

พลวัตของวัฒนธรรมบริโภคและรูปแบบการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพ
มหานคร กรณีศึกษา : นักเรียนระดับชั้นมัธยมในกรุงเทพมหานคร

 

ยูอิ  นากามูระ

หมอนวดแผนโบราณ : กระบวนการกลายเป็นผู้เบี่ยงเบนทางเพศ

 

เอมอร   ทองเจียว

วัฒนธรรมแรงงานไทย

 

รัศมี   เจริญทรัพย์

การเปิดรับข่าวสารทางการเมือง  วัฒนธรรมทางการเมือง  กับการไปใช้สิทธิออกเสียง
ของเยาวชน ในกรุงเทพมหานครปี ๒๕๓๘

 

จริญญา   เจริญสุขใส

 

ประจำปี ๒๕๓๙

 

 

ความสำนึกของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในกรุงเทพมหานคร

 

บุญศรี  พรหมมาพันธุ์,  คณะ

ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อภาวะความเครียดของชาว กรุงเทพมหานคร

 

รัญจวน  คำวชิรพิทัก  และ
สุภาพร   แพรวพนิต

วิกฤตศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา

 

บุญศรี  พรหมมาพันธุ์  และ
กิตติพงศ์  วงศ์สุนทร

การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

 

นุสรา  นามเดช

วัฒนธรรมความรุนแรงของนักเรียนอาชีวะที่มีผลต่อปรากฏการณ์การก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท  :  ศึกษากรณีโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

 

ทิวา  วงศ์ธนาภา

 

ประจำปี ๒๕๔๐

 

กระบวนการพัฒนาสังคมขององค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

สังคม  คุณคณากรสกุล

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร : การศึกษาวิชาช่างสิบหมู่สมัยรัตนโกสินทร

 

รุ่งอรุณ  กุลธำรง

วิถีชีวิตแรงงานนอกระบบเหมาช่วงในกรุงเทพมหานคร

 

รัศมี  เจริญทรัพย์

การศึกษาแนวทางพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ตลาดน้ำตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 

ประดับ   เรียนประยูร

การขนส่งผู้ป่วยโดยเรือพยาบาลบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

 

สุขสันต์  เกียรติโกศลกุล
และปรัชญา  หรรษาพันธุ์

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชนต่อการป้องกันการเสพยาบ้าของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ในเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร

 

วรวิทย์  อรรถโกวิทธาตรี

พัฒนาการย่านการค้าในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตบางกะปิ

 

สาริยา  ศรีเชื้อ

สภาพการจ้างชายขายบริการและกระบวนการแรงงานสัมพันธ์

 

ประวิทย์  พัดลม

การวิเคราะห์การนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดเด็กที่ปรากฏในช่วงหน้าหนึ่งของ
หนังสือพิมพ์ รายวันภาษาไทย

 

พรรณราย  พิทักษ์พงศ์

๑๐

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ต่อสถาบันครอบครัวไทย

 

พจนา  ทรัพย์สกุลเจริญ

๑๑

บริการที่พึงประสงค์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาในทัศนะของ
นักสังคมสงเคราะห

 

ศิริพร  หนูนวล

๑๒

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับคนพิการ

 

บุญธรรม  ไกรศรศรี  และ
สมหวัง  ขจรเกียรติพัฒนา

 

ประจำปี ๒๕๔๑

 

 

การศึกษาผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีต่อเจตคติ ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและพฤติกรรมต่อการดำเนินชีวิตในสังคมของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

เชาว์  โรจนแสง

การศึกษารูปแบบและวิธีการของครอบครัวและชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้และ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

 

พัฒนะพงษ์   สุขมะดัน  
และคณะ

การศึกษาบทบาทวัดพระธรรมกายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั่วโลก

 

นาตยา   แก้วใส   และ
ผะอบ   พวงน้อย

เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมประเทศไทย

 

บุษบา   สุธีธร  และ
ภัสวลี   นิติเกษตรสุนทร

การสำรวจความคิดเห็นของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีต่อผ้าไทย

 

พรทิพย์   พิมลสินธุ์

การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนการใช้ภาษาไทยในสื่อสารมวลชนประเภท
หนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์

 

ปรีชา  สุกใส

การศึกษามาตรฐานการใช้ศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

 

ประกายทิพย์   โภคสวัสดิ์
และคณะ

วัฒนธรรมไทยในวรรณคดี  ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.๒๔๗๕

 

เฌอมาลย์   ราชภัณฑารักษ์

นาฏยศิลป์ รัชกาลที่ ๙

 

สุรพล   วิรุฬห์รักษ์

๑๐

การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการใช้ราชาศัพท์ในหนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์

 

ฐิติรัตน์   ลดาวัลย์

๑๑

การศึกษาการใช้สำนวนไทยในการเขียนข่าวของหนังสือพิมพ์รายวัน

 

ศรีธันว์   อยู่สุขขี

๑๒

บทบาทของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับการ
พัฒนาวัฒนธรรมไทย

 

เรือนแก้ว   ภัทรานุประวัติ

 

ประจำปี ๒๕๔๒

 

 

การถูกลดทอนความเป็นมนุษย์และการต่อต้านของสาว คาราโอเกะ

 

ขวัญฤทัย   จ่างจำรัส

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 

ประสิทธิ์   สันติกาญจน์

บทบาทของทูตวัฒนธรรมต่างประเทศในประเทศไทย และแนวทางการดำเนินงานทูตวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

 

ฉันทนา   จันทร์บรรจง

การเข้าถึงสารนิเทศด้านวัฒนธรรมไทยจากหนังสือที่หน่วยงานของกรมศิลปากรผลิต
ระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๙-๒๕๓๙)

 

เสาวนิตย์   ยโสธร

อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อพฤติกรรมบริโภคของเยาวชนไทยผ่านสื่อ
ภาษาอังกฤษ

 

ฐนัส   มานุวงศ์

อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศที่มีต่ออัตลักษณ์ของวัยรุ่น :  ศึกษาเฉพาะกรณี
ดนตรีญี่ปุ่น

 

วิภารัตน์   พันธ์ฤทธิ์ดำ

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ : แหล่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

 

วิสิทธิ์   ใจเถิง   และคณะ

การวิเคราะห์คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

 

ภัทริยา   งามมุข

การวิเคราะห์หลักสูตรและรายวิชาด้านไทยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

 

อมรา   ประสิทธิรัฐสินธุ์

๑๐

วาทศิลป์ในเพลงไทยสมัยนิยม

 

อภิรดี   ภู่ภิรมย์

๑๑

ชีวิตและผลงานของนักดนตรีและดุริยกวีคนสำคัญของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

 

สุกรี   เจริญสุข

 

ประจำปี ๒๕๔๓

 

 

การถ่ายทอดวัฒนธรรมอิสลามของครอบครัวชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานคร

 

เสาวนีย์   จิตต์หมวด

แนวทางการจัดรูปองค์กรเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

 

ธนพล    จรัลวณิชวงศ์

รายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วม

 

วิริยะ     สว่างโชติ

การศึกษาเบื้องต้นการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำทางพระพุทธ
ศาสนาของโลก

 

นันทสาร    สีสลับ

การพัฒนาชุดวิชาบน เวิลด์ วาย เว็บ เรื่อง “โขน”

 

สุทิน โรจนประเสริฐ, คณะ

รูปแบบการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชุมชนมอญบ้านบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร

 

จริยาพร   รัศมีแพทย์

 

ประจำปี ๒๕๔๔

 

การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของสังคมเมืองกับฝน

 

อังกูร  หงษ์คณานุเคราะห์

วิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมชุมชนหนองจอก

 

รัชนี   ไผ่แก้ว

แนวทางเพื่อการพัฒนาเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนวัดสังข์กระจายเขตบางกอกใหญ่และชุมชน
ย่านบางกอกน้อย

 

สมรักษ์   ชัยสิงห์กานานนท์

ประวัติศาสตร์ชุมชนย่านถนนพระอาทิตย์ กรุงรัตนโกสินทร์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

 

ปิติ   กุลศิโรรัตน์

การสืบทอดเพลงไทยบ้านบางลำพู : วัฒนธรรมมุขปาฐะ

 

มานพ   วิสุทธิแพทย์, คณะ

การพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฏีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง

 

กิตติพร  ใจบุญ

การพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านวัดระฆังโฆสิตารามและพื้นที่ใกล้เคียงแขวงศิริราช

 

ศิริกุล   สันติชาติ

“งิ้วแต้จิ๋ว” ในฐานะละครสังคม : สัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยจีน

 

ศยามล   เจริญรัตน์

แอ่วเคล้าซอ : ประวัติความเป็นมาและระเบียบวิธีการบรรเลงและขับร้อง

 

ยุทธนา   ฉัพพรรณรัตน์

๑๐

ยุวชนจุฬาฯกับโลกาภิวัตน์  :  ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเพื่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

อลิสา   หะสาเมาะ
และคณะ

๑๑

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

 

ชาญชัย   ชัยสุขโกศล
และคณะ

 

ประจำปี ๒๕๔๗

 

วัดกับเยาวชน :  บทบาทของวัดในการส่งเสริมให้ศิษย์วัดประสบ-ความสำเร็จในชีวิต

 

ประภาพร   ชุลีลัง

การศึกษาสาระในภาพระบายสีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ ๕  และ ๖ ในกรุงเทพมหานคร

 

โชติวัฒน์   วนเมธิน

การศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนโดยใช้
หลักสูตรธรรมศึกษา : กรณีศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร

 

พระมหาศรีทนต์   สมจาโร
และคณะ

การแลกเปลี่ยนคู่นอน : ปรากฏการณ์เพศสัมพันธ์นอกชีวิตสมรสในสังคมไทย Swinging: An Extramarital Sexuality in Thai Society

 

กัณฑวีร์   วิวัฒน์พาณิชย์
และคณะ

มิติทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุต-ตั๊กวา

 

สุพจน์   แสงเงิน
และคณะ

 

ประจำปี ๒๕๔๘

การเมืองของความรู้ท้องถิ่นต่อนิเวศวิทยาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

กฤษฎา   บุญชัย

พิพิธภัณฑาภิบาลสำหรับพิพิธภัณฑ์หอศิลปะร่วมสมัยที่พึงประสงค์
สำหรับคนไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ Museum Governance:
An Approach to Contemporary Art Museum Management

บัณฑิต   จันทร์โรจนกิจ

ผลกระทบทางวัฒนธรรมของนโยบายประชานิยมต่อชุมชนท้องถิ่น

อนุสรณ์ อุณโณ  และ
ชลิตา บัณฑุวงศ์

แนวโน้มการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในช่วงปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓

วินัย   วรวัตร์

การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในกรุงเทพมหานคร
(The Decision to Keep the Babies and the Adjustment Process of
Unmarried Mothers in Bangkok Metropolis)

ภาสนันท์   อัศวรักษ์

วาทกรรมทุนทางสังคม: กระบวนการสร้างแนวคิดและปฏิบัติการในบริบทการพัฒนา
ของ ไทย (พ.ศ. 2540 – 2546) (The Discourse on Social Capital :
Conceptualization and Practice in Thai Development Context [1997 – 2003])

 

ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมน์ภูมิปัญญาชาวบ้านในนิตยสารแม่บ้าน
A Study of Old Strategy form the Local Wisdom Column in
MAE-BAAN Magazine

 

พรนิภา   บัวพิมพ

โครงการวิจัยสืบค้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นกรณี ศึกษาการสืบค้น
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา

 

สมชาย   สมานตระกูล

การวิจัยสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากคำบอกเล่าของชุมชนวัดสังเวชและผู้คน
ในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการเสริมสร้าง
กลุ่มเยาวชน

 

อรศรี   ศิลปี

๑๐

โครงการวิจัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น ศึกษากรณีบ้านสวนใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

บุญช่วย   กล่อมเอี้ยง

 

ประจำปี ๒๕๔๙

แนวทางการพื้นฟูคุณค่าบ้านขุนนางในชุมชนคลองบางหลวง เพื่อเป็นฐานการพัฒนา
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร

ธีรวัฒน์   ไชยนันท์

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

ณัฏฐา   จุลพรหม

บิณฑบาตเรือ : บทบาทของวัดและชุมชนในการสร้างสรรค์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย

ศรันย์   สมันตรัฐ
และคัทลียา   นพรัตนราภรณ์

วิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติที่มาจากประเทศพม่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร :
กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติในโครงการสอนภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ
ของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า

บุษยรัตน์   กาญจนดิษฐ์

 

ประจำปี ๒๕๕๐

 

การศึกษากลุ่มคำศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำที่ไม่ถูกต้องและวิธีการแก้ไขอวัยวะของร่างกาย ในการปฏิบัติท่ารำให้ถูกต้องตามมาตรฐานนาฏศิลป์ไทยแบบหลวง

  สุภาวดี  โพธิเวชกุล

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย : คุณค่าแท้และกระบวนการถ่ายทอด กรณีศึกษาครูวิชิต ชี้เชิญ   รศ.ดร.สุจิตรา  สุคนธทรัพย์,
กิติยา  โสภณพนิช, คมสัน 
เสมวิมล และภมร  รักษาทรัพย์

วัฒนธรรมอาหารของชาวไทยมุสลิมชุมชนบางหลวง  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร   มธุรพร  ภาคพรต

ย่านบางโคล่กับการอนุรักษ์ดนตรีไทย   รศ.ดร.พรรณี  บัวเล็ก

จิตรกรรมภายในศาลาการเปรียญวัดท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร   อำพล  คมขำ