รายชื่องานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
ผลงานวิจัย 
ชื่อเรื่อง

พัฒนาการของกีฬาว่าวไทย

ชื่อผู้วิจัย

มณเฑียร  พัวไพบูลย์

ปี 2527 ผลงานวิจัย กรุงเทพมหานคร