รายชื่องานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
ผลงานวิจัย 
ชื่อเรื่อง

พัฒนาการของภาษาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

ชื่อผู้วิจัย

จารุวรรณ   พุ่มพฤกษ์

ปี 2526 ผลงานวิจัย กรุงเทพมหานคร