ที่ปรึกษา    
  ม.ร.ว. จักรรถ จิตรพงศ์

  นายอาทร จันทวิมล

  เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ   อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
   
  นายเกียรติศักดิ์ อิชยานันท์   นายมนัส เหลียงชัยกุล
  รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ     ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
   
  นายสมโภชน์ ฉายะเกษตริน  
  ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนา  
   
  ฝ่ายวิชาการและควบคุมการผลิต  
       นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม   นักวิชาการวัฒนธรรม ๘ ว.
    ส่วนวิจัยและพัฒนา
       นางสาวรัชดาพร ศรีภิบาล   นักวิชาการวัฒนธรรม ๔
    ส่วนไทยนิทัศน์
   
  ฝ่ายจัดทำบันทึกคำให้การผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
       ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพานิชยการพระนคร
       ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร   ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
       ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  
       ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

 

       ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

       ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

 

       ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

 

       ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

 

       ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

 

       ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

       ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

       ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

 

       ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระนอง

 

       ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง

 

       ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

 

   
  ฝ่ายจัดทำเวปเพจ  
       บริษัท จิณดา อีเลคทรอนิคส์ พับลิชชิ่ง จำกัด
   
  ผลิตเมื่อ  
       ตุลาคม ๒๕๔๔  
   


ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ชุมชนนางเลิ้ง
 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพานิชยการพระนคร

 

ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
ชุมชนห้วยขวาง ดินแดง สุทธิสาร
  ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๑๒๒/๒๔ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
  ผู้อำนวยการโครงการ
     ชื่อ นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
   
  ผู้สัมภาษณ์
     ชื่อ นางสาวบุญทวี ชาวปากน้ำ
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางอังษณา ปุริมทราภิบาล
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางสาวดลฤดี สุจิตตานนท์รัตน์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๖
   
  ผู้บันทึกเทปเสียงและผู้ถ่ายภาพ
     ชื่อ นางลัดดาวรรณ ชื่นอารมณ์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางสาวมาลินี สุจิตตานนทืรัตน์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางสมบัติ จั่นเงิน
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
  ผู้ถอดเทปเสียง และพิมพ์เอกสารคำให้การ
     ชื่อ นางสาวบุญทวี ชาวปากน้ำ
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางสาวดลฤดี สุจิตตานนท์รัตน์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๖
   
   ผู้ตรวจสอบการถอดเทป และจัดทำคำให้การฉบับสมบูรณ์
     ชื่อ นางสาวสุพิชชา ปั้นจาด
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางสาวบุญทวี ชาวปากน้ำ
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
  ผู้ประสานงานโครงการ
     ชื่อ นางสาวดลฤดี สุจิตตานนท์รัตน์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๖
   
     ชื่อ นางสุมณี ภักดี
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๘
     โทรศัพท์
(๐๒) ๒๗๗๐๖๖๓
   

 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
  สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
  ผู้อำนวยการโครงการ
     ชื่อ ผศ.วิไลวรรณ สันถวะโกมล
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘
   
  ผู้สัมภาษณ์
     ชื่อ นายเอนก อัครบัณฑิต
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ ผศ.วิไลวรรณ สันถวะโกมล
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘
   
  ผู้บันทึกเทปเสียงและผู้ถ่ายภาพ
     ชื่อ นายเอนก อัครบัณฑิต
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
  ผู้ถอดเทปเสียง และพิมพ์เอกสารคำให้การ
     ชื่อ นางสาวสายันห์ โพธิ์ศรีทอง
     ตำแหน่ง นักศึกษา
   
     ชื่อ นายไชยวัฒน์ ศรีชนะ
     ตำแหน่ง นักศึกษา
   
     ชื่อ นางสาวเกษราภรณ์ นิ่มเขียน
     ตำแหน่ง นักศึกษา
   
     ชื่อ นางอินทร์แปลง สิงห์พรม
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๕
   
   ผู้ตรวจสอบการถอดเทป และจัดทำคำให้การฉบับสมบูรณ์
     ชื่อ นายเอนก อัครบัณฑิต
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
  ผู้ประสานงานโครงการ
     ชื่อ ผศ.วิไลวรรณ สันถวะโกมล
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘
     โทรศัพท์
(๐๓๔) ๖๓๓๒๒๗-๓๐
     โทรสาร (๐๓๔) ๖๓๓๒๒๔
   

 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงเรียนอนุกูลนารี
ถนนภิรมย์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
  ผู้อำนวยการโครงการ
     ชื่อ นายวานิชย์ ติชสวัน
     ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี ประธานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
   
  ผู้สัมภาษณ์
     ชื่อ นางขนิษฐา เห็นดี
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี
   
     ชื่อ นางปรุงศรี ภูงามทอง
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ โรงเรียนอนุกูลนารี
เลขานุการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี
   
  ผู้บันทึกเทปเสียงและผู้ถ่ายภาพ
     ชื่อ นายจำลองศิลป์ แสงฤทธิ์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
  ผู้ถอดเทปเสียง และพิมพ์เอกสารคำให้การ
     ชื่อ นางขนิษฐา เห็นดี
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี
   
   ผู้ตรวจสอบการถอดเทป และจัดทำคำให้การฉบับสมบูรณ์
     ชื่อ นายมณี อิ่มเจือ
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓
   
  ผู้ประสานงานโครงการ
     ชื่อ นางปรุงศรี ภูงามทอง
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๘
     โทรศัพท์
(๐๔๓) ๘๑๑๒๗๑
     โทรสาร (๐๔๓) ๘๑๒๕๒๓
   

 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร
  ผู้อำนวยการโครงการ
     ชื่อ นายศุภศักดิ์ แก้วขาว
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
 
  ผู้สัมภาษณ์
     ชื่อ ผ.ศ.สุธาทิพย์ สว่างผล
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘
 
     ชื่อ นายสุพล อัตภานันท์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
 
     ชื่อ นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
 
  ผู้บันทึกเทปเสียงและผู้ถ่ายภาพ
     ชื่อ นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
 
     ชื่อ นางทองคำ แก้วขาว
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
 
  ผู้ถอดเทปเสียง และพิมพ์เอกสารคำให้การ
     ชื่อ นางทองคำ แก้วขาว
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
 
     ชื่อ นางสาวอัจฉราวรรณ รูปดี
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
 
   ผู้ตรวจสอบการถอดเทป และจัดทำคำให้การฉบับสมบูรณ์
     ชื่อ นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
 
  ผู้ประสานงานโครงการ
     ชื่อ นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
     โทรศัพท์
(๐๕๕) ๗๒๒๔๘๘
     โทรสาร (๐๕๕) ๗๒๒๔๘๘
 

 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร
ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐
  ผู้อำนวยการโครงการ
     ชื่อ นายสำราญ จินดารัตน์
     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร
   
  ผู้สัมภาษณ์
     ชื่อ นางอุทัยวรรณ พัฒน์ทอง
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางอุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๖
   
     ชื่อ นางมาลินี สนธิพร
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๕
   
  ผู้บันทึกเทปเสียงและผู้ถ่ายภาพ
     ชื่อ นางมลิวัลย์ ผิวคราม
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางอุทัยวรรณ พัฒน์ทอง
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางจันทรา คลอดเพ็ง
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางมาลินี สนธิพร
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๕
   
  ผู้ถอดเทปเสียง และพิมพ์เอกสารคำให้การ
     ชื่อ นางสาวเบญจวรรณ สายสีนวล
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางจันทรา คลอดเพ็ง
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางอุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๖
   
     ชื่อ นางมาลินี สนธิพร
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๕
   
     ชื่อ นางอรทัย ยิ่งยง
     ตำแหน่ง คนงาน
   
   ผู้ตรวจสอบการถอดเทป และจัดทำคำให้การฉบับสมบูรณ์
     ชื่อ นางมลิวัลย์ ผิวคราม
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางอุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๖
   
     ชื่อ นางมาลินี สนธิพร
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๕
   
  ผู้ประสานงานโครงการ
     ชื่อ นางอุทัยวรรณ พัฒน์ทอง
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
     โทรศัพท์
(๐๗๗) ๕๑๑๗๒๐
     โทรสาร (๐๗๗) ๕๑๑๗๒๐
   

 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
  สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
  โรงเรียนสตรีนนทบุรี
อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
  ผู้อำนวยการโครงการ
     ชื่อ นางสาวประไพศรี วอสัยจร
     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี
   
  ผู้สัมภาษณ์
     ชื่อ นางสาวช้องนาง นาคพันธวงศ์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางอรปวีณ์ สุตะพาหะ
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๘
   
     ชื่อ นางศิริลักษณ์ จันทนกานตานนท์
   
     ชื่อ นางสาวฉวีวรรณ อมรเวช
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๘
   
     ชื่อ นางสาวเสาวภาคย์ ธนะนาวานุกูล
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางสาวจันทิมา เทพประสิทธิ์
   
     ชื่อ นายปรีชา สินหวัง
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นายสมภัทร ปิ่นเย็น
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางสาวพิมพ์ทิพ มุขดาร์
   
     ชื่อ นางสาวจิราภา ผลเนืองมา
   
     ชื่อ นางสาวปานตา นาคพันธวงศ์
   
  ผู้บันทึกเทปเสียงและผู้ถ่ายภาพ
     ชื่อ นางสาวช้องนาง นาคพันธวงศ์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นายปรีชา สินหวัง
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นายสมภัทร ปิ่นเย็น
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
  ผู้ถอดเทปเสียง และพิมพ์เอกสารคำให้การ
     ชื่อ นางสาวช้องนาง นาคพันธวงศ์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางมาลิสา แก้วบริสุทธิ์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๔
   
     ชื่อ นางสาวเสาวภาคย์ ธนะนาวานุกูล
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นายสมภัทร ปิ่นเย็น
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
   ผู้ตรวจสอบการถอดเทป และจัดทำคำให้การฉบับสมบูรณ์
     ชื่อ นางสาวฉวีวรรณ อมรเวช
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๘
   
     ชื่อ นางสาวช้องนาง นาคพันธวงศ์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางสาวเสาวภาคย์ ธนะนาวานุกูล
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
  ผู้ประสานงานโครงการ
     ชื่อ นางสาวฉวีวรรณ อมรเวช
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๘
   
     ชื่อ นางสาวช้องนาง นาคพันธวงศ์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางสาวเสาวภาคย์ ธนะนาวานุกูล
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     โทรศัพท์
(๐๒) ๕๒๕๑๕๐๖
   

 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
  สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทบาลงกรณ์
ประตูน้ำพระอินทร์ ถนนพหลโยธิน ก.ม. ๔๘
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐
  ผู้อำนวยการโครงการ
     ชื่อ นายประยุทธ  พรรณวรรณ
  ผู้สัมภาษณ์
     ชื่อ นายประยุทธ  พรรณวรรณ
     ชื่อ นายสกล ประจง
  ผู้ประสานงานโครงการ
     โทรศัพท์
(๐๒) ๕๒๙๐๖๗๔-๗ ต่อ ๑๓๒

 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ผู้อำนวยการโครงการ
     ชื่อ นายบุญสร้าง ปริกขิตตานนท์
     ตำแหน่ง ตำแหน่งประธานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   
  ผู้สัมภาษณ์
     ชื่อ นางสาวจินตนา ประสงค์สุข
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางปิยะนาฏ เทียมเพชร
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางสำรวย ธรรมวิจิตร
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางอัญชลี ตรีสุคนธ์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๘
   
     ชื่อ นายสนอง เชิงฉลาด
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
  ผู้บันทึกเทปเสียงและผู้ถ่ายภาพ
     ชื่อ นางสาวลดาวัลย์ พวงนิล
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
  ผู้ถอดเทปเสียง และพิมพ์เอกสารคำให้การ
     ชื่อ นางสุรัตน์ ปลอดภัย
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางสาวจินตนา ประสงค์สุข
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางสำรวย ธรรมวิจิตร
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นายสนอง เชิงฉลาด
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
     ชื่อ นางปิยะนาฏ เทียมเพชร
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
   ผู้ตรวจสอบการถอดเทป และจัดทำคำให้การฉบับสมบูรณ์
     ชื่อ นางอัญชลี ตรีสุคนธ์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๘
   
     ชื่อ นางสาวจินตนา ประสงค์สุข
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
  ผู้ประสานงานโครงการ
     ชื่อ ม.ล. ปัญญา ลดาวัลย์
     ตำแหน่ง เลขานุการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     โทรศัพท์
(๐๓๒) ๖๑๑๑๐๓
     โทรสาร (๐๓๒) ๖๐๒๑๖๓
   

 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ผู้อำนวยการโครงการ
     ชื่อ รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ
     ตำแหน่ง ประธานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
  ผู้สัมภาษณ์
     ชื่อ นายบุญสืบ บุญเกิด
     ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   
  ผู้บันทึกเทปเสียงและผู้ถ่ายภาพ
     ชื่อ นางสาวมัดรียา อารีย์
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   
  ผู้ถอดเทปเสียง และพิมพ์เอกสารคำให้การ
     ชื่อ นางสาววิไลลักษณ์ สุระพา
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   
   ผู้ตรวจสอบการถอดเทป และจัดทำคำให้การฉบับสมบูรณ์
     ชื่อ นายบุญสืบ บุญเกิด
     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
   
  ผู้ประสานงานโครงการ
     ชื่อ ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์
     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
     โทรศัพท์
(๐๓๕) ๒๔๑๑๙๖ ต่อ ๑๒๖
     โทรสาร (๐๓๕) ๒๔๒๗๐๘
   

 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
จังหวัดยโสธร
  ผู้อำนวยการโครงการ
     ชื่อ นายประมวล มะลิซ้อน
     ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
   
  ผู้สัมภาษณ์
     ชื่อ นายชัยยศ ทาลีราช, นายลุน เสน่หา
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
  ผู้บันทึกเทปเสียงและผู้ถ่ายภาพ
     ชื่อ นางสาวสุมาลี ไชยประเสริฐ
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
  ผู้ถอดเทปเสียง และพิมพ์เอกสารคำให้การ
     ชื่อ นายลุน เสน่หา
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
   ผู้ตรวจสอบการถอดเทป และจัดทำคำให้การฉบับสมบูรณ์
     ชื่อ นางรัชนีย์ สรณอนุศาสน์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   
  ผู้ประสานงานโครงการ
     ชื่อ นายประเวศ สมเพาะ
     ตำแหน่ง เลขานุการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
     โทรศัพท์
(๐๔๕) ๗๑๑๖๕๕
     โทรสาร (๐๓๕) ๗๑๑๖๕๖
   

 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
  ผู้อำนวยการโครงการ
     ชื่อ นางสาวนภา ภู่ทอง
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
   
  ผู้สัมภาษณ์
     ชื่อ นายอัมพร ลดารัตน์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒
   
     ชื่อ นายครรชิต อนุวัตรยรรยง
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒
   
     ชื่อ นางภัทรียา อินทรทอง
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒
   
     ชื่อ นางพรรณทิพย์ หะวานนท์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒
   
  ผู้บันทึกเทปเสียงและผู้ถ่ายภาพ
     ชื่อ นางชมัยพร อนุวัตรยรรยง
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒
   
     ชื่อ นางพรรณทิพย์ หะวานนท์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒
   
  ผู้ถอดเทปเสียง และพิมพ์เอกสารคำให้การ
     ชื่อ นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนาภรณ์
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๑
   
   ผู้ตรวจสอบการถอดเทป และจัดทำคำให้การฉบับสมบูรณ์
     ชื่อ นายครรชิต อนุวัตรยรรยง
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒
   
  ผู้ประสานงานโครงการ
     ชื่อ นายครรชิต อนุวัตรยรรยง
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒
     โทรศัพท์
(๐๗๗) ๘๑๑๐๗๘
     โทรสาร (๐๗๗) ๘๒๑๕๓๐
   


ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง
  โรงเรียนระยองวิทยาคม
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐


ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
  ผู้อำนวยการโครงการ
     ชื่อ ผศ.อาภรณ์ สุนทรวาท
     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม
และเลขาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
   
  ผู้สัมภาษณ์
     ชื่อ นางนฤมล ชูเอียด
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักศิลปวัฒนธรรม
   
  ผู้บันทึกเทปเสียงและผู้ถ่ายภาพ
     ชื่อ นายอำนาจ ตุลยากรณ์
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
   
  ผู้ถอดเทปเสียง และพิมพ์เอกสารคำให้การ
     ชื่อ นางนฤมล ชูเอียด
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักศิลปวัฒนธรรม
   
   ผู้ตรวจสอบการถอดเทป และจัดทำคำให้การฉบับสมบูรณ์
     ชื่อ นางสาววนิดา ตรีสวัสดิ์
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม
   
  ผู้ประสานงานโครงการ
     ชื่อ ผศ.อาภรณ์ สุนทรวาท
     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม และเลขาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
     โทรศัพท์
(๐๓๒) ๒๖๑๙๗๐ - ๗ ต่อ ๒๗๐
     โทรสาร (๐๓๒) ๒๖๑๐๗๘
   

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ถนนพระปิยะ อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
  ผู้อำนวยการโครงการ
     ชื่อ นายสิทธิชัย รอดเดชา
     ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
   
  ผู้สัมภาษณ์
     ชื่อ นางวิจิตรา ไทยถาวร
     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๖
   
     ชื่อ นายวีระศักดิ์ บุญเสริม
     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๖
   
     ชื่อ นายสมชาย แก้วไทย
     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาสนสมบัติ ๕
   
     ชื่อ นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม
     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๕
   
  ผู้บันทึกเทปเสียงและผู้ถ่ายภาพ
     ชื่อ นายสมชาย แก้วไทย
     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาสนสมบัติ ๕
   
     ชื่อ นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม
     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๕
   
     ชื่อ นางวิจิตรา ไทยถาวร
     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๖
   
  ผู้ถอดเทปเสียง และพิมพ์เอกสารคำให้การ
     ชื่อ นางวิจิตรา ไทยถาวร
     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๖
   
     ชื่อ นายวีระศักดิ์ บุญเสริม
     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๖
   
     ชื่อ นายสมชาย แก้วไทย
     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาสนสมบัติ ๕
   
     ชื่อ นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม
     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๕
   
     ชื่อ นายจะเด็ด บุญชู
     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
              
   ผู้ตรวจสอบการถอดเทป และจัดทำคำให้การฉบับสมบูรณ์
     ชื่อ นางวิจิตรา ไทยถาวร
     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๖
   
     ชื่อ นายจะเด็ด บุญชู
     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
              
     ชื่อ นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม
     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๕
   
  ผู้ประสานงานโครงการ
     ชื่อ นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม
     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๕
   
     ชื่อ นายสมชาย แก้วไทย
     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาสนสมบัติ ๕
   
     ชื่อ นางวิจิตรา ไทยถาวร
     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๖
     โทรศัพท์
(๐๓๖) ๔๑๑๗๓๐
     โทรสาร (๐๓๖) ๔๑๑๗๓๐
              
     ชื่อ นายกิตติ กรอบเพ็ชร
     ตำแหน่ง อาจารย์ ๒
     ที่อยู่
โรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี