สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด

หมวดย่อย
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
   เอกสารอื่นๆ
   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

No Gift Policy
องค์ความรู้ทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริตและภารกิจ ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

หน้า : [1]ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓