สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> งานบุคลากร
งานบุคลากร

โครงสร้างหน่วยงาน
กรอบการวางแผนทางเดินสายอาชีพ (Career Path)
กรอบการวางแผนทางเดินสายอาชีพ (Career Path)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบรายงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ของส่วนราชการระดับกรม
คำร้องขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนผังการออกหนังสือรับรองเงินเดือนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

หน้า : [1]ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓