สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> แบบรายงานแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอซื้อขอจ้าง(สัญญาเพิ่มเติม) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
แบบรายงานแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
แบบรายงานแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
แบบรายงานแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556
แบบรายงานแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555

หน้า : [1]ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓