สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

งานเลขานุการกรม >> ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


 
 เวทีความคิดเห็น /ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
 ส่งมาทางไปรษณีย์ส่งตรงมาที่ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320
 
 กล่องรับ ข้อร้องเรียน
1. ห้องโถงชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
2. หน้าห้องบริหาร 1 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
3. หออัครศิลปิน คลองห้า จ.ปทุมธานี
 
 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-247-0013 ต่อ 1102-1103
 ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ Email : m-culture0500@saraban.mail.go.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓